Där­för slu­tar vi in­te job­ba på ål­derns höst

Forskning & Framsteg - - Nu& Då - Av Hen­rik Hö­jer

Da­gens äld­re är pig­ga­re och fris­ka­re än nå­gon­sin ti­di­ga­re. Se­dan år 2000 har an­de­len äld­re som fort­sät­ter att ar­be­ta ef­ter 65-års­da­gen för­dubb­lats. Fors­ka­re vid Lin­néu­ni­ver­si­te­tet har nu ta­git re­da på vad som dri­ver dem.

För­u­tom re­gis­ter­da­ta har fors­kar­na skic­kat ut en­kä­ter till 20 000 se­ni­o­rer, främst 40-ta­lis­ter, om de­ras in­ställ­ning till ar­bets­li­vet ef­ter 65 års ål­der.

Två fak­to­rer står i cent­rum: god hälsa och att va­ra egen­fö­re­ta­ga­re. Egen­fö­re­ta­ga­re är dub­belt så be­näg­na att ar­be­ta vi­da­re, och då­lig hälsa är en vik­tig or­sak till att pen­sio­ne­ras vid 65.

And­ra fak­to­rer, som dock in­te är li­ka star­ka, är ut­bild­ningsni­vå, ar­bets­vill­kor och lön. Med and­ra ord, en hög­ut­bil­dad per­son som har ett va­ri­e­rat, flex­i­belt och välav­lö­nat ar­be­te är mer be­nä­gen att job­ba vi­da­re än and­ra – ex­em­pel­vis är per­so­ner med fors­kar­ut­bild­ning myc­ket be­näg­na att fort­sät­ta ar­be­ta.

För män har även pap­pans pen­sions­be­te­en­de en viss be­ty­del­se. Om pap­pan har gått i pen­sion fö­re 65 års ål­der ökar san­no­lik­he­ten för att även so­nen ska gö­ra det.

De som ar­be­tar vi­da­re har även nå­got hög­re livstill­freds­stäl­lel­se än de som pen­sio­ne­rat sig: ”40-ta­lis­ter­na vill gär­na ar­be­ta ef­ter 65, men de vill gö­ra det på si­na eg­na vill­kor”, sum­me­rar fors­kar­na.

På se­na­re år har det bli­vit mer för­del­ak­tigt att job­ba tills man är 67 år.

– Det­ta är en gi­ven för­ut­sätt­ning som rim­li­gen gäl­ler för al­la, och som där­för in­te på­ver­kar re­sul­ta­ten i sig, sä­ger Tho­mas Erics­son, fors­ka­re i na­tio­na­le­ko­no­mi vid Lin­néu­ni­ver­si­te­tet och en av fors­kar­na bakom stu­di­en.

Re­sul­ta­ten är pub­li­ce­ra­de i Eko­no­misk De­batt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.