LÅNG FÄRD FÖR FORN­TI­DA KVIN­NOR

Forskning & Framsteg - - Nu& Då - Av Hen­rik Hö­jer

Un­der över­gång­en mel­lan sten­ål­der och brons­ål­der, för om­kring 4 000 år se­dan, be­stod många fa­mil­jer i Cen­tra­leu­ro­pa av par där lo­ka­la män levde till­sam­mans med kvin­nor som vux­it upp på av­lägs­na plat­ser. Mönst­ret är tyd­ligt i 84 fynd av mänsk­li­ga kvar­le­vor från en pe­ri­od av 800 år. Fors­kar­na har ana­ly­se­rat kvar­le­vor­nas dna och stron­ti­u­mi­so­to­per och på så vis kun­nat av­gö­ra per­so­ner­nas geo­gra­fis­ka histo­ria. Fyn­den är gjor­da strax sö­der om Augsburg i söd­ra Tyskland. I de dus­sin­tals un­der­sök­ta grav­plat­ser­na lig­ger kvin­nor­na be­grav­da på sam­ma sätt som män­nen, vil­ket tyder på att de var in­te­gre­ra­de i den lo­ka­la kul­tu­ren.

Fors­kar­nas tolk­ning är att forn­ti­da mi­gra­tion in­te ba­ra ut­gjor­des av stör­re folk­vand­ring­ar, ut­an även som in­sti­tu­tio­na­li­se­rad in­di­vi­du­ell mi­gra­tion.

Re­sul­ta­ten har pub­li­ce­rats i PNAS.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.