”En svensk imam­ut­bild­ning vo­re en bra idé”

Forskning & Framsteg - - Nu& Då - Av Hen­rik Hö­jer

Stats­ve­ta­ren Mar­co Nils­son vid Hög­sko­lan i Jön­kö­ping har in­ter­vju­at ett drygt dus­sin­tal ji­ha­dis­ter från Sve­ri­ge. Mer­par­ten har han träf­fat i Gö­te­borgs­om­rå­det. Ny­li­gen re­do­vi­sa­de han någ­ra av si­na forsk­nings­re­sul­tat på ett se­mi­na­ri­um vid In­sti­tu­tet för fram­tids­stu­di­er i Stock­holm.

Vil­ka är di­na vik­ti­gas­te forsk­nings­re­sul­tat?

– Att ra­di­ka­li­se­ring och av­ra­di­ka­li­se­ring häng­er ihop. Det hand­lar of­ta om långa pro­ces­ser och att ra­di­ka­li­se­rings­pro­ces­sen – som kan se oli­ka ut – på­ver­kar hur en per­son ska kun­na av­ra­di­ka­li­se­ras. Se­dan att he­la ji­ha­dist­rö­rel­sen har ra­di­ka­li­se­rats. Nu­me­ra sker en so­ci­a­li­sa­tion till glo­bal ji­had. Ti­di­ga­re ji­had­rö­rel­ser var mer lo­ka­la. Det­ta in­ne­bär även en nor­ma­li­se­ring av ji­had, vil­ket till ex­em­pel in­ne­bär att man tar med sig si­na fa­mil­jer, vil­ket även det är ett nytt fe­no­men. Vi ser även en ök­ning av ”tak­fi­ris­men” – det vill sä­ga ex­kom­mu­ni­ce­ring av vis­sa grup­per som be­trak­tas som otrog­na. Nu sker det även mot and­ra ji­ha­dis­tis­ka grup­per.

Hur ser du på ji­ha­dis­mens fram­tid?

– Det­ta är en rö­rel­se som fun­nits i år­hund­ra­den i oli­ka for­mer. Se­dan har det gått i vå­gor. Jag vill in­te spe­ku­le­ra om fram­ti­den, men jag tror in­te att det­ta är nå­got som är snart över­gå­en­de.

Vil­ka är de vik­ti­gas­te po­li­cy­re­la­te­ra­de slut­sat­ser­na av din forsk­ning?

– Att myn­dig­he­ter­na i Sve­ri­ge mås­te sam­ver­ka bätt­re. Med varand­ra och med ci­vil­sam­häl­let. Det hand­lar om kom­mu­ner, sta­ten och mus­lims­ka sam­fund som mås­te ta frå­gan på all­var och sam­ar­be­ta mer. Vi har långt kvar. En svensk imam­ut­bild­ning vo­re dess­utom en bra idé. In­te för att den svens­ka sta­ten ska kon­trol­le­ra islam, ut­an för att ge för­ut­sätt­ning­ar för svens­ka mus­li­mer att prak­ti­se­ra islam på ett rim­ligt sätt i Sve­ri­ge.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.