Väx­el­bo­en­de gör bar­nen lug­na­re

Barn till skil­da för­äld­rar som bor väx­el­vis hos mam­man och pap­pan upp­le­ver mind­re stress än de som ba­ra bor med den ena för­äl­dern.

Forskning & Framsteg - - Människan -

till om­kring en ny stu­die av barn till se­pa­re­ra­de för­äld­rar.

Fors­kar­na har kon­trol­le­rat för and­ra tänk­ba­ra fak­to­rer som kan or­sa­ka stress.

– Barn mår då­ligt av kon­flik­ter oav­sett bo­en­de, men barn i väx­el­vis bo­en­de mår bätt­re, oav­sett om de skil­da för­äld­rar­na är i kon­flikt el­ler in­te, sä­ger Ja­ni Turu­nen, som är fors­ka­re vid so­ci­o­lo­gis­ka in­sti­tu­tio­nen vid Stock­holms uni­ver­si­tet och som har ut­fört stu­di­en.

Han be­to­nar att det är vik­tigt för ett barn att ha re­la­tio­ner till bå­da för­äld­rar­na ef­ter en skils­mäs­sa – och till öv­rig släkt.

– Det hand­lar även om till­gång till för­äld­rar­nas släkt – mor­mor och far­far och and­ra per­so­ner, sä­ger Ja­ni Turu­nen. Det är bra för barn att ha många kon­tak­ter. Och det hand­lar bå­de om so­ci­a­la och ma­te­ri­el­la re­sur­ser som kan va­ra vik­ti­ga un­der upp­väx­ten.

Stu­di­en byg­ger på en en­kät med över 800 barn i Sve­ri­ge kom­bi­ne­rat med re­gis­ter­da­ta.

Re­sul­ta­ten är pub­li­ce­ra­de i Jour­nal of di­vor­ce & re­mar­ri­a­ge. Av Hen­rik Hö­jer

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.