Vindrap­port från en av­läg­sen stjär­na

Ast­ro­no­mer har för förs­ta gång­en gjort en nog­grann ana­lys av hur ga­sen rör sig på ytan av en stjär­na långt bort­om so­len.

Forskning & Framsteg - - Kosmos -

An­ta­res är en röd su­perjät­te­stjär­na i Skor­pi­o­nens stjärn­bild, som för­vän­tas ex­plo­de­ra som en super­no­va. Ing­en vet när det kom­mer att ske. Vad som egent­li­gen hän­der i en stjär­na in­nan den ex­plo­de­rar är fort­fa­ran­de en gå­ta. Nu har tre ast­ro­no­mer i Chi­le och Tyskland ta­git ett nytt steg mot att för­stå den här ty­pen av stjär­nor, ge­nom att kart­läg­ga rö­rel­ser i An­ta­res at­mo­sfär.

Ast­ro­no­mer­na har ob­ser­ve­rat stjär­nan med hjälp av fle­ra in­stru­ment vid det eu­ro­pe­is­ka ob­ser­va­to­ri­et i Chi­le, ESO. Ut­i­från bil­der­na har de lyc­kats ur­skil­ja grova de­tal­jer på stjär­nans yta. Ge­nom att ana­ly­se­ra ljus­spektru­met från oli­ka de­lar av ytan har de gjort en kar­ta över hur ga­sen rör sig längs sikt­lin­jen från jor­den, upp och ned mot ytan. Kar­tan av­slö­jar enor­ma struk­tu­rer med våld­sam tur­bu­lens, där ga­sen rör sig upp mot 20 kilo­me­ter per se­kund. Det finns än­nu ing­en mo­dell för stjär­nat­mo­sfä­rer som kan för­kla­ra de här jät­te­bubb­lor­na – men ob­ser­va­tio­ner­na ger en helt ny in­blick i en jät­te­stjär­nas na­tur.

Stu­di­en har pub­li­ce­rats i tid­skrif­ten Na­tu­re. Av An­na Da­vour

Den förs­ta mät­ning­en av hur ma­te­ri­al rör sig i en röd jät­te­stjär­na. Rö­da om­rå­den rör sig bort från be­trak­ta­ren och blå om­rå­den när­mar sig. Den svar­ta ring­en vi­sar om­rå­den som in­te gick att mä­ta.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.