DET BIL­DAS DI­A­MAN­TER I SOL­SY­STE­METS YT­TER­KANT

Forskning & Framsteg - - Kosmos -

En tysk-ame­ri­kansk fors­kar­grupp har ut­veck­lat ett sätt att un­der­sö­ka vad som hän­der in­u­ti sol­sy­ste­mets yt­ters­ta jät­te­pla­ne­ter – Ura­nus och Nep­tu­nus. De be­står av en fast kär­na som till stor del om­ges av vat­ten, am­mo­ni­ak och kolvä­ten som me­tan. Det skil­jer dem från ga­sjät­tar­na Ju­pi­ter och Sa­tur­nus, som främst är upp­bygg­da av vä­te.

För att ef­ter­lik­na sam­ma höga tryck och tem­pe­ra­tur som rå­der tio kilo­me­ter ned i Ura­nus och Nep­tu­nus har fors­kar­na skic­kat chock­vå­gor ge­nom ett ma­te­ri­al upp­byggt av kolvä­ten. De såg då att ko­la­to­mer­na skiljs från vä­tet och bil­dar små mik­ro­sko­pis­ka di­a­man­ter.

Den här pro­ces­sen på­ver­kar hur äm­nen trans­por­te­ras mel­lan de dol­da skik­ten in­u­ti Ura­nus och Nep­tu­nus. Di­a­man­ter­na kan sjun­ka dju­pa­re ned me­dan vä­tet sti­ger upp­åt mot hög­re la­ger.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.