Var­för sover ma­ne­ter?

Den rå­dan­de te­o­rin om nyt­tan av sömn är att den ger vår hjär­na tid till åter­hämt­ning. Så, var­för sover ma­ne­ter? De har ju ing­en hjär­na.

Forskning & Framsteg - - Miljö - Av Jesper Ny­ström

Al­la rygg­rads­djur be­hö­ver so­va ibland och det finns stu­di­er som vi­sar att även små­kryp och mas­kar mås­te so­va. Ge­men­samt för dem är att de har en hjär­na som kan be­hö­va vi­la. För även om det in­te är helt klar­lagt var­för söm­nen finns, me­nar många sömn­fors­ka­re att det be­ror just på att hjär­nan mås­te få en chans att vi­la med jäm­na mel­lan­rum. Det finns till ex­em­pel forsk­ning som vi­sar att hjär­nan kör ett slags tvätt­pro­gram un­der söm­nen, som ren­sar bort skad­li­ga rest­pro­duk­ter (se F&F 10/2016).

Men nu har ett ame­ri­kanskt forskar­team vi­sat att även ma­ne­ter sover. Det mot­sä­ger te­o­rin om att det fram­för allt är hjär­nan som be­hö­ver sömn, ef­tersom ma­ne­ter in­te har nå­gon hjär­na.

Fors­kar­na har stu­de­rat en ma­net som he­ter Cas­si­o­pea, ”upp och ner-ma­net”. Nam­net kom­mer från att den gil­lar att fånga mat­par­tik­lar med ”ovan­si­dan” mot bot­ten och ten­tak­ler­na upp­åt.

Fors­kar­na fil­ma­de ma­ne­ter i akva­ri­er och räk­na­de hur of­ta de pulserar un­der da­gen re­spek­ti­ve nat­ten. Det vi­sa­de sig att de pul­se­ra­de med drygt 30 pro­cent läng­re in­ter­val­ler un­der nat­ten. Ma­ne­ter­na sänk­te allt­så ak­ti­vi­tets­ni­vån un­der nat­ten. Ma­ne­ter­na ha­de ock­så en läng­re re­ak­tions­tid på nat­ten än på da­gen. Av­slut­nings­vis pro­va­de fors­kar­na att ut­sät­ta ma­ne­ter­na för vat­ten­pul­ser med jäm­na mel­lan­rum. Det vi­sa­de sig att ma­ne­ter som blev stör­da av så­da­na vat­ten­pul­ser un­der nat­ten var ovan­ligt slöa föl­jan­de dag – de ver­ka­de li­da av sömn­brist.

Det fak­tum att ma­ne­ter be­hö­ver so­va in­di­ke­rar att sömn fyl­ler ett fun­da­men­talt be­hov, som an­tag­li­gen fanns långt in­nan evo­lu­tio­nen gav upp­hov till hjär­nor och cen­tra­la nerv­sy­stem. Fors­kar­na, som har pub­li­ce­rat sin stu­die i Cur­rent bi­o­lo­gy, kan dock in­te av­gö­ra vad för slags be­hov det rör sig om. Näs­ta steg blir att un­der­sö­ka söm­nen hos djur som är än­nu enkla­re än ma­ne­ter, som svamp­djur och encel­li­ga or­ga­nis­mer.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.