Snabbspo­lad evo­lu­tion

Forskning & Framsteg - - Hjärnbruk - Hjarn­bruk@fof.se Av Ma­ria Alm­bro

Att evo­lu­tio­nä­ra för­änd­ring­ar kan ta mil­jon­tals år för­vå­nar nog ing­en. Men märk­ba­ra för­änd­ring­ar hos djur och väx­ter kan ibland ta så li­te som ett par de­cen­ni­er, of­ta till följd av sto­ra fy­sis­ka för­änd­ring­ar i mil­jön. Ett nytt ex­em­pel på snabb evo­lu­tion kom­mer från öar bygg­da av män­ni­skor i Bra­si­li­en, där en gec­ko­öd­la har vi­sat sig ut­veck­las an­norlun­da jäm­fört med si­na fast­lands­släk­ting­ar på ba­ra cir­ka fem­ton år. Vad är det som har för­änd­rats?

Mats Karls­son är fri­lans­jour­na­list med ett för­flu­tet som ma­te­ma­ti­ker. Han med­ver­kar re­gel­bun­det med ar­tik­lar i F&F.

MEJ­LA MATS!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.