I dag vet vi vad vi stäl­ler till med

Forskning & Framsteg - - Ledare - Har du tan­kar och idéer om det du just läst? MEJ­LA MIG! vi­ve­ka.ljungstrom@fof.se

MISSA IN­TE! Nam­net till trots är den ame­ri­kans­ka va­pen­flu­gan en fred­lig va­rel­se som kan vi­sa sig va­ra lös­ning­en på många av vå­ra av­falls­pro­blem. På någ­ra vec­kor för­vand­lar de mat­res­ter till vär­de­fullt pro­te­in (sid 42).

Från re­dak­tio­nen på Drott­ning­ga­tan och hem till Sö­der­malm med flyg. Re­san tar någ­ra mi­nu­ter. Tyst och av­gas­fritt lyf­ter vi från ta­ket i det lil­la själv­fly­gan­de el­pla­net. Åker jag kol­lek­tivt på mitt bus­skort el­ler är det en dyr lyx, ba­ra få för­un­nat? Jag vet in­te. Och själv­klart är det ba­ra en fan­ta­si. Men op­ti­mis­ter­na tror att vi ser el­driv­na små­flyg­plan i tra­fik i nå­gon av värl­dens stor­stä­der re­dan till 2025. Läs mer om fram­ti­den för el­flyg­plan på si­dan 24.

Och visst vill vi re­sa fos­sil­fritt! Och bat­te­ri­drift är hett inom många om­rå­den just nu. Ef­ter­frå­gan på bland an­nat li­ti­um och ko­bolt har ru­sat i höj­den. För en del län­der har just till­gång­en på des­sa åtrå­vär­da me­tal­ler ställt till sto­ra pro­blem med barn­ar­be­te och an­nan kri­mi­na­li­tet. Det går in­te att blun­da för de rap­por­ter som kom­mer från bland an­nat Kon­go-kins­ha­sa, som har en av värl­dens störs­ta till­gång­ar på just ko­bolt men ock­så li­ti­um. Värl­dens ef­ter­frå­gan är stor och ing­en kan el­ler vill va­ra ut­an da­to­rer och smar­ta te­le­fo­ner. In­te hel­ler slu­ta dröm­ma om el­bi­lar och el­flyg. Vi be­hö­ver mi­ne­ra­ler­na på sam­ma sätt som 1800-ta­lets sjö­män be­höv­de ci­tro­ner­na.

Vid mit­ten av 1800-ta­let var ef­ter­frå­gan på ci­tro­ner enorm. Brit­tis­ka läkare ha­de fun­nit ett sam­band mel­lan just ci­trus och skör­bjugg. De sjö­män som drack ci­tron­juice drab­ba­des in­te li­ka hårt av den fruk­ta­de sjuk­do­men. I dag vet vi att det är just brist på vi­ta­min C som or­sa­kar skör­bjugg, men det skul­le drö­ja in på 1900-ta­let in­nan man bör­ja­de ta­la om vi­ta­mi­ner, och än­nu läng­re in­nan man kun­de fram­stäl­la dem ke­miskt. Kon­se­kven­sen av upp­täck­ten blev att ef­ter­frå­gan myc­ket snabbt ru­sa­de i höj­den! Och ett li­tet om­rå­de, Si­ci­li­en, vi­sa­de sig sär­skilt läm­pat för ci­t­ron­od­ling. Ny forsk­ning har nu kun­nat vi­sa att ci­tron-ru­schen bi­drog till att maffian kun­de eta­ble­ra sig så kraf­tigt på just Si­ci­li­en. Om det­ta kan du lä­sa mer på si­dan 50. Men det finns en skill­nad mel­lan då­ti­dens ci­trondric­kan­de sjö­män och oss mo­bil­sur­fan­de kon­su­men­ter. Ja, det finns för­stås många. Men en stor skill­nad är att vi fak­tiskt in­te kan sä­ga att vi in­te vet. Vi kan fak­tiskt ta re­da på hur vå­ra te­le­fo­ner och el­bi­lar kom­mer till, även om det stäl­ler svå­ra frå­gor om rätt och fel. För in­te kan det va­ra fel att ut­veck­la bat­te­ri­er el­ler fors­ka om fram­ti­dens lös­ning­ar? In­te hel­ler kan en na­tur­till­gång i sig va­ra en för­ban­nel­se – el­ler? Kan man miss­tän­ka att det är det mänsk­li­ga sät­tet att va­ra som är bo­ven? Vem el­ler vad be­stäm­mer hur vi upp­för oss – som in­di­vi­der och som kol­lek­tiv? I Forsk­ning & Fram­steg be­rät­tar vi om forsk­ning­ens fram­gång­ar – och mot­gång­ar. Vi be­rät­tar om nya rön och vi för­kla­rar hur allt från mänsk­ligt med­ve­tan­de till svar­ta hål skul­le kun­na tän­kas fun­ge­ra. Läs gär­na om två fram­stå­en­de med­ve­tan­de­fors­ka­re som sla­git vad om huruvi­da nå­gon snart kom­mer att hit­ta just med­ve­tan­det i vår hjär­nor (sid 30) och missa in­te mö­tet med fy­si­kern An­ne L'huil­li­er som har äg­nat he­la sitt fors­kar­liv åt att stu­de­ra bland an­nat hur det ser ut när elektro­ner slung­as ut från sin atom. Det sker på någ­ra atto­se­kun­der (sid 58).

OMSLAGETS BLODIGA FRUKT Il­lust­ra­tö­ren Björn Öberg har in­spi­re­rats av en ny svensk ­stu­die som kopp­lar ihop ci­tronsaft, mörk rom och Si­ci­li­ens våld­sam­ma maf­fia. Läs mer på si­dan 50.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.