Stor kart­lägg­ning av est­län­dar­nas dna

Som förs­ta land i värl­den kom­mer Est­land att an­vän­da gen­tes­ter i stor ska­la för att ge si­na ­med­bor­ga­re per­son­li­ga råd om en häl­so­sam livs­stil.

Forskning & Framsteg - - Ledare -

Syf­tet är att hit­ta män­ni­skor med ge­ner som ökar ris­ken för oli­ka sjuk­do­mar, för att där­med kun­na sät­ta in fö­re­byg­gan­de åt­gär­der.

– Det gäl­ler till ex­em­pel hjärt-kärl­sjuk­do­mar och di­a­be­tes typ 2, sä­ger Li­li Mi­la­ni som ar­be­tar vid Esto­ni­an ge­nome cen­ter och har dok­to­re­rat i mo­le­kylär­me­di­cin vid Uppsa­la uni­ver­si­tet. I år kom­mer 100 000 män­ni­skor – näs­tan en ti­on­del av lan­dets vux­na be­folk­ning – att kun­na be om ett gra­tis test som kart­läg­ger mer än 600 000 gen­va­ri­an­ter kopp­la­de till nå­gon sjuk­dom. Testet ger dess­utom in­for­ma­tion om hur fort krop­pen bry­ter ner oli­ka lä­ke­me­del, vil­ket ska hjäl­pa läkare att skri­va ut rätt dos.

Lik­nan­de tes­ter går re­dan att kö­pa från fö­re­tag som ame­ri­kans­ka 23an­dMe – och har fått kri­tik för att re­sul­ta­ten kan va­ra svå­ra att be­gri­pa och le­da till onö­dig oro. För att han­te­ra så­da­na pro­blem har fors­ka­re i Est­land ge­nom­fört ett pi­lot­pro­jekt, där del­ta­gar­na fått si­na provsvar via en ge­ne­tisk råd­gi­va­re. Ex­akt hur åter­kopp­ling­en kom­mer att gå till i det nya pro­jek­tet är fort­fa­ran­de oklart.

– Vi har in­te rik­tigt be­stämt allt än, men bröst­can­cer och svå­ra­re di­a­gno­ser kom­mer att gå via läkare, sä­ger Li­li Mi­la­ni.

Hon sä­ger att den est­nis­ka bio­bank­sla­gen hind­rar för­säk­rings­bo­lag och po­li­sen från att ut­nytt­ja den ge­ne­tis­ka in­for­ma­tio­nen. I Sve­ri­ge har po­li­sen kun­nat an­vän­da ge­ne­tisk in­for­ma­tion från en bio­bank, bland an­nat i sam­band med ut­red­ning­en om mor­det på ut­ri­kesmi­nis­ter An­na Lindh. Av Per Snaprud

Testet kart­läg­ger mer än 600 000 gen­va­ri­an­ter kopp­la­de till nå­gon sjuk­dom.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.