Späd­barns­vår­den som lyf­te Sve­ri­ge

På 1930-ta­let in­för­des fri vård av späd­barn i vis­sa de­lar av Sve­ri­ge. Nu har ef­fek­ter­na ut­vär­de­rats i en ny stu­die. Resultatet för­vå­nar fors­kar­na.

Forskning & Framsteg - - Ledare -

I bör­jan av 1930-ta­let in­för­des all­män och fri späd­barns­vård un­der bar­nets förs­ta lev­nads­år på vis­sa plat­ser i Sve­ri­ge. Det sked­de i sju av 400 pro­vin­si­allä­kar­di­strikt, där det öpp­na­des häl­so­cen­ter som led­des av en läkare.

Må­let var att ge vård på li­ka vill­kor för al­la möd­rar i di­strik­tet. Man in­for­me­ra­de ak­tivt om in­sat­sen i ex­em­pel­vis lo­kal­tid­ning­ar och i kyr­kor. Verk­sam­he­ten be­stod av häl­so­un­der­sök­ning­ar av möd­rar och barn, in­for­ma­tion om späd­barns­vård samt hem­be­sök.

Den­na hi­sto­ris­ka in­sats kan ses som ett na­tur­ligt ex­pe­ri­ment, som fors­ka­re nu har ana­ly­se­rat ge­nom att jäm­fö­ra med and­ra, lik­nan­de om­rå­den. Allt som allt har fors­kar­na jäm­fört drygt 24 000 per­so­ner i bå­de för­söks- och kon­troll­om­rå­de­na. De har tit­tat på skol­be­tyg, ut­bild­ning, ar­bets­liv, pen­sions­ut­fall och livs­längd.

Resultatet vi­sar att späd­barns­vår­den gav sto­ra och lång­sik­ti­ga po­si­ti­va ef­fek­ter på häl­sa, ut­bild­ning och in­komst. Det hand­lar om allt från 24 pro­cents mins­kad risk för späd­barns­död till 7 pro­cents mins­kad risk att dö fö­re 75 års ål­der. Ef­fek­ten var li­ka stor för kvin­nor som för män – och all­ra störst för ut­omäk­ten­skap­li­ga barn som of­ta väx­te upp med en­sam­ma möd­rar.

Fors­kar­na såg även att skol­re­sul­ta­ten för­bätt­ra­des tack va­re späd­barns­vår­den, lik­som yr­kes­kar­riä­ren. Fram­för allt för kvin­nor, som öka­de sin in­komst med 20 pro­cent jäm­fört med kon­troll­grup­pen.

– Vi är myc­ket för­vå­na­de över att vi kun­de se så sto­ra och mät­ba­ra ef­fek­ter av det­ta, och vi har äg­nat myc­ket tid åt att för­stå sam­ban­den över he­la livscy­keln, sä­ger The­re­se Nilsson, som är do­cent i na­tio­na­le­ko­no­mi vid Lunds uni­ver­si­tet och en av fors­kar­na bakom stu­di­en, som har pub­li­ce­rats av Stu­di­e­för­bun­det nä­rings­liv och sam­häl­le (SNS).

– Forsk­nings­re­sul­ta­ten vi­sar ock­så hur otro­ligt vik­tigt det är med ti­di­ga in­sat­ser, sä­ger hon. Av Hen­rik Hö­jer

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.