Flytt­fåg­lar flyr från sjuk­do­mar

Åter­i­gen har flytt­fåg­lar­na gjort den långa ­re­san till vå­ra kar­ga bredd­gra­der. Ett skäl att läm­na tro­pi­ker­na är att slip­pa un­dan sjuk­do­mar när det är dags att fö­da upp ung­ar, en­ligt en ny stu­die.

Forskning & Framsteg - - Ledare - Av An­na Fros­ter

Flytt­fåg­lar har ett sjät­te sin­ne som hjäl­per dem att hit­ta rätt. En stor del av vå­ra nord­li­ga stann­fåg­lar och flytt­fåg­lar här­stam­mar från Afri­ka – det är he­la 20 gång­er van­li­ga­re att en stann­få­gel i Eu­ro­pa kom­mer från Afri­ka än tvärtom. Men trots det ge­men­sam­ma ur­sprung­et syns sto­ra skill­na­der i fåg­lar­nas im­mun­för­svar. Hos bå­de eu­ro­pe­is­ka stann­fåg­lar och flytt­fåg­lar är im­mun­för­sva­ret be­tyd­ligt mind­re om­fat­tan­de än hos de af­ri­kans­ka stann­fåg­lar­na. Det fram­går av en ny stu­die vid Lunds uni­ver­si­tet, som omfattar över 1 300 sång­få­gelar­ter.

– Jag vän­ta­de mig att flytt­fåg­lar­nas im­mun­för­svar skul­le va­ra li­ka starkt som de af­ri­kans­ka stann­fåg­lar­nas, ef­tersom flytt­fåg­lar­na mås­te han­te­ra pa­to­ge­ner bå­de i Eu­ro­pa, un­der mi­gra­tio­nen och i tro­pi­ker­na. Vi blev väl­digt för­vå­na­de över att flytt­fåg­lar­na har li­ka låg va­ri­a­tion i sitt im­mun­för­svar som de eu­ro­pe­is­ka stann­fåg­lar­na, sä­ger He­le­na Wes­ter­dahl, som är en av fors­kar­na bakom den nya stu­di­en.

För att för­kla­ra det över­ras­kan­de resultatet läg­ger fors­kar­na fram idén att kost­na­den för ett starkt im­mun­för­svar san­no­likt är myc­ket hög­re än nå­gon ti­di­ga­re trott. Det kan till ex­em­pel hand­la om ökad risk för au­to­im­mu­ni­tet och and­ra im­mun­sjuk­do­mar som kro­nis­ka in­flam­ma­tio­ner. Den art som in­te be­hö­ver ett starkt im­mun­för­svar kom­mer där­för grad­vis att tap­pa det, vil­ket flytt­fåg­lar­na allt­så har gjort se­dan de bör­ja­de pend­la till Eu­ro­pa. Det­ta fun­ge­rar tack va­re att de be­fin­ner sig här som ung­ar, vil­ket är de­ras mest ut­sat­ta tid i li­vet, tror He­le­na Wes­ter­dahl.

− Vi tror att flytt­fåg­lar­na kla­rar sig med ett mind­re va­ri­e­rat im­mun­för­svar ef­tersom de­ras ung­ar kläcks i Eu­ro­pa, där sjuk­do­mar­na är be­tyd­ligt fär­re.

Svens­ka fors­ka­re har upp­täckt en ny an­led­ning till att flytt­fåg­lar flyt­tar.

Forsk­ning & Fram­steg 5 — 2018

La­du­s­va­lan är en av många ”svens­ka” flytt­fåg­lar som har sitt ur­sprung i Afri­ka.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.