Vad hän­der när Golfström­men för­sva­gas?

Den vär­man­de Golfström­men har för­sva­gats och är nu ­sva­ga­re i Nor­dat­lan­ten än den har va­rit på 1 600 år. Det för­vän­tas le­da till kal­la­re vint­rar – och vär­me­böl­jor på som­ma­ren.

Forskning & Framsteg - - Ledare - Av An­na Fros­ter

Den Nor­dat­lan­tis­ka ström­men, som är fort­sätt­ning­en på Golfström­men, har mins­kat med 15 pro­cent un­der de se­nas­te 60 åren. Det fram­går av två oli­ka stu­di­er som ny­li­gen pub­li­ce­ra­des i tid­skrif­ten Nature. Dess­utom har ett stort an­tal stu­di­er vi­sat att själ­va Golfström­men blir sva­ga­re. Det be­hö­ver in­te be­ty­da att den är på väg att stan­na av helt, men re­dan en för­svag­ning kan ha stor in­ver­kan på Eu­ro­pas kli­mat.

− Det vi kan sä­ga är att även en gans­ka li­ten minsk­ning av Golfström­men kan få sto­ra kon­se­kven­ser, men ex­akt vil­ka är in­te lätt att för­ut­se, sä­ger Fre­de­rik Schenk, kli­mat­fors­ka­re vid Stock­holms uni­ver­si­tet.

En kans­ke li­te ovän­tad ef­fekt av den för­sva­ga­de Golfström­men är att som­rar­na tro­li­gen blir var­ma­re i fram­för allt väst­ra Eu­ro­pa. Den­na slut­sats pub­li­ce­ra­de Fre­de­rik Schenk och en kol­le­ga ny­li­gen i Nature communications. Med hjälp av kli­mat­mo­del­ler har de stu­de­rat vad som hän­de när Golfström­men för­sva­ga­des för 12 000 år se­dan. Då gick Eu­ro­pa in i en tu­sen­å­rig period med kal­la vint­rar och tor­ra, var­ma som­rar − ett hårt kli­mat som gjor­de att sto­ra de­lar av sko­gar­na i norra Eu­ro­pa för­svann.

− Det in­tres­san­ta är att mönst­ret från den här ti­den kom­mer igen un­der de se­nas­te 30 åren, med kal­la­re havs­vat­ten och var­ma­re som­rar, sä­ger Fre­de­rik Schenk.

Att ett kal­la­re hav ska­par vär­me­böl­jor i Eu­ro­pa an­tas be­ro på att den kal­la havs­y­tan sta­bi­li­se­rar at­mo­sfä­ren och gör det lät­ta­re för hög­tryck att bil­das, vil­ket skär av Eu­ro­pa från sval­kan­de västvin­dar un­der som­ma­ren. På mot­sva­ran­de sätt hind­ras varm luft att ström­ma in över Eu­ro­pa vin­ter­tid, vil­ket, i kom­bi­na­tion med ett mind­re flö­de av varmt yt­vat­ten från ekva­torn, le­der till sträng­a­re vint­rar.

En ky­li­ga­re havs­y­ta kan ge sta­bi­la hög­tryck över Nor­dat­lan­ten, ­vil­ket skär av sval­kan­de vin­dar från väs­ter.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.