Nu väx­er vind­kraft­ver­ken

Värl­dens störs­ta vind­kraft­verk byggs ut­an­för Frank­ri­kes kust och blir näs­tan li­ka högt som Eif­fel­tor­net. När det står klart 2021 ska det ge el åt 16 000 hus­håll.

Forskning & Framsteg - - Ledare - Av Ma­rie Alp­man

Se­dan ut­bygg­na­den av vind­kraf­ten kom i gång på 1980-ta­let har tur­bi­ner­na bli­vit stör­re och stör­re. Ut­veck­ling­en drivs av eko­no­min. Ju stör­re tur­bi­ner, desto mer vind kan de fånga – och desto mer ener­gi kan de le­ve­re­ra.

– Där­med blir det ock­så bil­li­ga­re, ef­tersom det blir fär­re en­he­ter att in­stal­le­ra, ser­va och över­va­ka, sä­ger Ola Carl­son, bi­träd an­de­pro­fes­sor i för­ny­bar el­krafts-pro­duk­tion vid Chal­mers i Gö­te­borg, där han ock­så är fö­re­stån­da­re för Svenskt vind­krafts­tek­niskt cent­rum.

– Dess­utom blå­ser det mer på hög­re höjd, tilläg­ger han. Snab­bast väx­er vind­kraft­ver­ken som ska stå ute till havs. På land går ut­veck­ling­en in­te li­ka fort, av prak­tis­ka skäl. Tur­bin­bla­den har helt en­kelt vux­it sig för sto­ra för att kun­na frak­tas med last­bil på vägar­na. Till havs finns dä­re­mot inga tvä­ra sväng­ar och väg­kors­ning­ar som be­grän­sar trans­por­ten. De störs­ta de­lar­na kan till­ver­kas nä­ra en hamn och las­tas om­bord di­rekt på trans­port­bå­ten. Dess­utom stör de gi­gan­tis­ka snur­ror­na in­te om­giv­ning­en på sam­ma sätt som de kan gö­ra på land.

Det hit­tills mest kraft­ful­la vind­kraft­ver­ket i värl­den res­tes ny­li­gen ut­an­för skots­ka kus­ten. Med si­na 80 me­ter långa ving­ar sträc­ker det sig 191 me­ter över ha­vet och kan som mest ge 8,8 MW. Som jäm­fö­rel­se ha­de det ge­nom­snitt­li­ga vind­kraft­ver­ket som in­stal­le­ra­des för­ra året en ef­fekt på 2,4 MW. Sve­ri­ges störs­ta vind­kraft­verk, ”Big Glenn”, står i Gö­te­borg och är 145 me­ter högt, med en ef­fekt på 4,1 MW.

Men nu pla­ne­ras för än­nu stör­re vind­snur­ror. Ut­an­för Frank­ri­kes At­lant­kust ska det ame­ri­kans­ka fö­re­ta­get Ge­ne­ral Electric byg­ga det förs­ta havs­ba­se­ra­de vind­kraft­ver­ket på 12 MW, Ha­li­a­de-x. När det står klart blir det 260 me­ter högt och med ving­ar li­ka långa som en fot­bolls­plan.

Tack va­re sin enor­ma tur­bin ska det kun­na ge 45 pro­cent mer ener­gi än da­gens störs­ta vind­kraft­verk, till­räck­ligt för att för­se 16 000 hus­håll med el, lo­var till­ver­ka­ren, som ock­så sä­ger att pro­duk­tio­nen ska kun­na star­ta 2021.

Ola Carl­son tror att tren­den mot allt stör­re vind­kraft­verk lär fort­sät­ta tack va­re bland an­nat allt­mer avan­ce­rad ut­form­ning och styr­ning och nya ma­te­ri­al som kol­fi­ber i ving­ar­na.

I USA på­går re­dan ett forsk­nings­pro­jekt, fi­nan­si­e­rat av Ener­gi­de­par­te­men­tet, med må­let att byg­ga ett vind­kraft­verk på 50 MW. För att de 200 me­ter långa ving­ar­na ska kla­ra stor­mar ska bla­den kun­na fäl­las ihop som ett pa­ra­ply. In­spi­ra­tio­nen har fors­kar­na häm­tat från pal­mer. För att ving­ar­na ska kun­na trans­por­te­ras till­ver­kas de i seg­ment, en lös­ning som även bör­jat an­vän­das för land­ba­se­ra­de vind­kraft­verk.

Hur stort kan ett vind­kraft­verk bli?

Ett 88 me­ter långt vind­krafts­blad på väg ge­nom Dan­mark. Eki­pa­get väger 60 ton. På land är det numera trans­por­ter­na som be­grän­sar hur sto­ra vind­kraft­ver­ken kan bli. Med si­na 107 me­ter långa ving­ar och en to­tal höjd på 260 me­ter blir Ha­li­a­de-x värl­dens...

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.