Spik­mat­ta ska stop­pa bak­te­ri­er

Forskning & Framsteg - - Ledare - Av Ma­rie Alp­man

En yta täckt med vas­sa fla­gor av gra­fen dö­dar bak­te­ri­er som för­sö­ker få fäs­te. Upp­täck­ten kan an­vän­das för att mot­ver­ka in­fek­tio­ner vid im­plan­tat.

Fors­ka­re vid Chal­mers tek­nis­ka hög­sko­la i Gö­te­borg har ska­pat en spik­mat­ta i mi­ni­a­tyr­for­mat, med spet­sar av kol­ma­te­ri­a­let gra­fen, som ba­ra är knappt 100 na­no­me­ter höga. När bak­te­ri­er kom­mer i kon­takt med spi­kar­na för­störs de­ras skyd­dan­de mem­bran och bak­te­ri­er­na dör. Mänsk­li­ga cel­ler, som är be­tyd­ligt stör­re, får dä­re­mot inga märk­ba­ra ska­dor – vil­ket för­vå­na­de fors­kar­na.

Fort­sat­ta för­sök ska vi­sa om gra­fenspi­kar kan an­vän­das som ett bak­te­ri­e­dö­dan­de skikt på ka­tet­rar och me­di­cins­ka im­plan­tat. Näs­ta steg är att klä ett im­plan­tat med gra­fenspi­kar och stu­de­ra ef­fek­ten vid djur­för­sök.

– En av ut­ma­ning­ar­na är att fram­stäl­la ett sta­bilt, sä­kert ma­te­ri­al. Vi mås­te va­ra säk­ra på att gra­fen­fla­gor­na in­te loss­nar el­ler ska­dar krop­pen, sä­ger Jie Sun, do­cent vid in­sti­tu­tio­nen för mikro­tek­no­lo­gi och na­no­ve­ten­skap.

Ti­di­ga­re stu­di­er har vi­sat att fla­gor av gra­fen kan ha en bak­te­ri­e­dö­dan­de ef­fekt. Kne­pet som Chal­mers­fors­kar­na an­vänt är att pla­ce­ra fla­gor­na ver­ti­kalt. Till­verk­nings­me­to­den är dock än så länge dyr.

Forsk­ning­en har pub­li­ce­rats i tid­skrif­ten Ad­van­ced Ma­te­ri­als In­ter­fa­ces.

De vas­sa spi­kar­na av kol­ma­te­ri­a­let gra­fen för­stör bak­te­ri­er­nas mem­bran. Mänsk­li­ga cel­ler är stör­re och ska­das in­te.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.