Ström från töj­bart tyg

En väs­ka av elekt­riskt tyg kan dri­va tråd­lö­sa sen­so­rer el­ler mind­re elektro­nis­ka pry­lar. En regnskur är inga ­pro­blem – då ge­ne­re­rar väs­kan än­nu mer el.

Forskning & Framsteg - - Ledare - Av Ma­rie Alp­man

Fors­ka­re på Chal­mers tek­nis­ka hög­sko­la i Gö­te­borg har ut­veck­lat ett tyg som kan an­vän­das för att ge­ne­re­ra el. Ty­get be­står av le­dan­de trå­dar som vävts ihop med fib­rer av en pi­e­zo­e­lekt­risk po­ly­mer. Pi­e­zo­e­lekt­ris­ka ma­te­ri­al ge­ne­re­rar en spän­ning när de trycks ihop el­ler dras ut.

– Det är en på­lit­lig tek­nik för att kon­ver­te­ra rö­rel­see­ner­gi till elekt­ri­ci­tet, sä­ger An­ja Lund, fors­ka­re i tex­til elekt­ro­nik vid Chal­mers, som ut­veck­lat det el­ge­ne­re­ran­de ty­get till­sam­mans med kol­le­gan Christi­an Mül­ler.

För att tes­ta ty­get lät de fors­ka­re vid Tex­til­hög­sko­lan i Borås vä­va ett band som fick er­sät­ta en bit av ax­el­rem­men på en väs­ka. När väs­kan pac­kad med tre ki­lo böc­ker gung­a­de upp och ner ge­ne­re­ra­des till­räck­ligt med el för att tän­da en li­ten lam­pa.

– Ha­de vi gjort he­la väs­kan av pi­e­zo­e­lekt­riskt tyg ha­de vi fått ut mer elekt­ri­ci­tet, till­räck­ligt för att kun­na dri­va till ex­em­pel tråd­lö­sa sen­so­rer, sä­ger An­ja Lund.

Att tyg kan ge­ne­re­ra el har vi­sats ti­di­ga­re. Unikt för Chal­mers­fors­kar­nas tyg är att det kla­rar regn och rusk. Tes­ter­na vi­sar till och med att det fun­ge­rar bätt­re när det blir blött.

– Vatt­net ökar kon­tak­ty­tan mel­lan trå­dar­na vil­ket gör att vi kan få ut li­te mer el, sä­ger An­ja Lund.

De pi­e­zo­e­lekt­ris­ka fib­rer­na har till­ver­kats ge­nom smältspin­ning vid forsk­nings­in­sti­tu­tet Swerea IVF. Me­to­den läm­par sig för pro­duk­tion i stör­re vo­ly­mer och fors­kar­na hop­pas att det nya ty­get ska kun­na an­vän­das i till ex­em­pel bus­sä­ten, klä­der el­ler möb­ler för att fånga ener­gi från vib­ra­tio­ner och rö­rel­ser.

Forsk­ning­en pre­sen­te­ras i tid­skrif­ten Flex­ib­le Electro­nics.

An­ja Lund har vävt in fib­rer som ge­ne­re­rar elekt­ri­ci­tet i en ax­el­rem till en väs­ka. Ström­men räc­ker för att tän­da en röd lys­diod (t.h.).

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.