Läs om med­ve­tan­det

Forsk­ning & Fram­stegs me­di­c­in­re­dak­tör Per Snaprud har skri­vit boken Med­ve­tan­dets åter­komst – och blev själv in­dra­gen i en ve­ten­skap­lig vads­lag­ning.

Forskning & Framsteg - - Ledare - Av Jo­nas Matts­son, Mo­dern Psy­ko­lo­gi (Läs mer på si­dan 30)

1| Hur väck­tes ditt in­tres­se för med­ve­tan­det?

– Jag har tyckt att det är nå­got ga­let med att med­ve­tan­det finns än­da se­dan jag var stu­dent. Vi män­ni­skor är ett slags bi­o­lo­gis­ka ma­ski­ner, men sam­ti­digt har vi det här in­re per­spek­ti­vet, med­ve­tan­det. Hur går det ihop med ve­ten­ska­pens be­skriv­ning av värl­den? När jag skrev en li­cen­ti­atav­hand­ling på 1990-ta­let fick jag till­fäl­le att dis­se­ke­ra en mänsk­lig hjär­na. Det är en mäk­tig upp­le­vel­se att hål­la i en kyl­skåpskall män­ni­sko­hjär­na och tän­ka att den har haft det här in­re per­spek­ti­vet och att den sam­ti­digt är ett styc­ke kött.

2| Vad me­nar du med med­ve­tan­dets ”åter­komst”?

– Un­der näs­tan he­la 1900-ta­let var det ett re­jält då­ligt kar­riär­steg för na­tur­ve­ten­skap­li­ga fors­ka­re att in­tres­se­ra sig för med­ve­tan­det, ef­tersom det be­trak­ta­des som flum­migt. Det bör­ja­de änd­ras på 1990-ta­let, un­ge­fär när det här va­det slogs.

3| Ja, en vads­lag­ning är cen­tral i boken. Be­rät­ta!

– Det var en som­mar­natt i ju­ni 1998 som fi­lo­so­fen Da­vid Chal­mers och hjärn­fors­ka­ren Christof Koch var ute på en bar­run­da. Koch fö­reslog ett vad om en lå­da ädelt vin. Han sat­sa­de på att nå­gon se­nast år 2023 skul­le ha hit­tat pro­ces­ser i hjär­nan som mot­sva­rar en med­ve­ten upp­le­vel­se. Chal­mers sa att det in­te skul­le ske.

4| Du dras själv in i histo­ri­en un­der ar­be­tet med din bok – hur gick det till?

– Jag ha­de skri­vit gans­ka länge när jag träf­fa­de Da­vid Chal­mers på en kon­fe­rens och frå­ga­de om va­det. Han såg upp­gi­ven ut och sa att de ha­de glömt hur va­det var for­mu­le­rat, så jag påmin­de om att jag ha­de in­ter­vju­at ho­nom mor­go­nen ef­ter att de ha­de sla­git vad. Jag åk­te hem till Stock­holm och hit­ta­de in­spel­ning­en där det fram­går vad de kom­mit över­ens om.

5| Det här led­de vi­da­re till ett nytt vad?

– Koch gil­lar verk­li­gen vads­lag­ning, så han lan­se­ra­de en vi­sion om att han ska byg­ga en med­ve­tan­de­mä­ta­re se­nast 2028. De bör­ja­de dis­ku­te­ra kri­te­ri­er för ett vad, men Chal­mers bac­ka­de ur. Fle­ra må­na­der se­na­re mejlade Koch om att han gått ut of­fent­ligt på vads­lag­nings­saj­ten Long­bets. Chal­mers tac­ka­de nej igen. När ing­en an­tog va­det så sat­te jag till slut emot. Peng­ar­na kom­mer att gå till hjärn­forsk­ning.

6| Vad har du lärt dig av att skri­va boken?

– Jag har bli­vit myc­ket mer öp­pen för nå­got som kal­las för panpsy­kism – att med­ve­tan­det är en grund­läg­gan­de egen­skap hos ma­te­ria. Det lå­ter ga­let, men det är en fi­lo­so­fisk bubb­la­re som är rätt så dis­ku­te­rad. Den lö­ser en del svå­ra pro­blem om kopp­ling­en mel­lan med­ve­tan­det och ma­te­ri­en. Jag har väl in­te kon­ver­te­rat till panpsy­kism, men dis­kus­sio­nen är ro­lig ef­tersom den stäl­ler frå­gor som man in­te mö­ter i tja­tet mel­lan du­a­lis­ter och ma­te­ri­a­lis­ter. Ma­te­ri­a­lis­men är den van­li­gas­te sy­nen bland da­gens hjärnforskare, att det som finns är den ma­te­ria som fy­si­ker­na be­skri­ver och ur den upp­står på nå­got sätt med­ve­tan­det. Du­a­lis­ter­na ser med­ve­tan­det och den med­vets­lö­sa ma­te­ri­en som två oli­ka sa­ker och det bö­ki­ga är hur de två kan sam­ver­ka. Där står de och stam­par. Då kom­mer panpsy­kis­men och sä­ger att vi in­te be­hö­ver ha det här pro­ble­met, ef­tersom med­ve­tan­det re­dan är in­byggt i ma­te­ri­en.

frå­gor till PER SNAPRUD, ve­ten­skaps­jour­na­list och för­fat­ta­re, med ett för­flu­tet som hjärnforskare.

NYA PER­SPEK­TIV Un­der ar­be­tet med sin bok blev Per Snaprud mer öp­pen för panpsy­kism – att med­ve­tan­de är en in­ne­bo­en­de egen­skap hos ma­te­ri­en.

Med­ve­tan­dets åter­komst: Om hjär­nan, krop­pen och uni­ver­sum Per Snaprud Na­tur & Kul­tur

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.