MIND­RE LIV I HA­VET NÄR ISEN SMÄL­TER

Forskning & Framsteg - - Miljö - Av An­na Fros­ter

När po­la­ri­sar­na krym­per får al­ger i ha­vet mer ljus. Det­ta har lyfts fram som en god ny­het, ef­tersom al­ger­na där­med skul­le kun­na bin­da mer kol i djup­ha­vet och mot­ver­ka kli­mat­för­änd­ring­ar­na. Nu vi­sar en brit­tisk forsk­nings­rap­port att det he­la ty­värr är mer kom­pli­ce­rat än så.

Inu­ti isens hå­lig­he­ter le­ver så kal­la­de isal­ger, som fyl­ler vatt­net med nä­ring när isen smäl­ter på vå­ren. Söt­vatt­net från isen läg­ger sig då ovan­på det sal­ta vatt­net, så att al­ger­na får gott om sol­ljus. Här ska­pas fro­di­ga ”vår­be­tes­mar­ker” som ger djur­plank­to­nen en bra start på som­ma­ren. Det har fors­kar­na kon­sta­te­rat ge­nom att ana­ly­se­ra ma­gin­ne­hål­let hos alg­ätan­de krill på 47 plat­ser vid Antark­tis. I om­rå­den där isen ha­de le­gat och se­dan smält ha­de kril­len be­tyd­ligt mer al­ger i ma­gen och var mer väl­må­en­de jäm­fört med om­rå­den där isen ald­rig ha­de lagt sig. Slut­sat­sen blir att vin­te­ri­sen ger mer liv i po­lar­ha­vet.

En för­kla­ring till att isal­ger­na är så pro­duk­ti­va skul­le kun­na va­ra att isen fun­ge­rar som ett skyd­dan­de lock. I stäl­let för att de små växt­plank­to­nen kon­stant kas­tas upp och ner i vå­gor­na, kan de lig­ga lugnt in­ne i isen och max­i­me­ra sin fo­to­syn­tes, en­ligt Katrin Sch­midt vid Ply­moth uni­ver­si­ty. Hon är ma­ri­ne­ko­log och hu­vud­för­fat­ta­re till den nya stu­di­en, som är pub­li­ce­rad i Bi­o­geosci­ences.

Katrin Sch­midt me­nar att fors­ka­re ti­di­ga­re har mis­sat hur myc­ket al­ger som le­ver i isen, ef­tersom man nor­malt mä­ter mäng­den al­ger med sa­tel­lit. I det öpp­na ha­vet syns växt­plank­ton som gröna fläc­kar på sa­tel­lit­bil­der, men istäc­ket blir ba­ra vitt. Sa­tel­li­ter­na mis­sar allt­så de sto­ra mas­sor­na av isle­van­de al­ger.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.