Ro­bo­tar kla­rar näs­tan att sät­ta ihop en Ikea-stol

Fors­ka­re i Sing­a­po­re har lyc­kats få två ro­bo­tar att hjäl­pas åt för att mon­te­ra sto­len Ste­fan. Än så länge sit­ter dock in­te skru­var­na på plats.

Forskning & Framsteg - - Teknik -

Att få ihop Ikea-möb­ler kan va­ra en stor ut­ma­ning för en män­ni­ska. För ro­bo­tar är den än­nu stör­re – att kän­na igen de oli­ka de­lar­na, ve­ta hur de ska sit­ta ihop och se­dan han­te­ra själ­va mon­te­ring­en, vil­ket krä­ver fing­er­fär­dig­het.

En fors­kar­grupp i Sing­a­po­re har ta­git sig an ut­ma­ning­en och lå­tit två ro­bo­tar sam­ar­be­ta för att sät­ta ihop Ikea-sto­len Ste­fan. I stäl­let för hän­der ha­de ro­bo­tar­na gripar­mar med kraft­sen­so­rer, och en 3D-ka­me­ra tjänst­gjor­de som öga. Var­ken ro­bo­tar­na el­ler kring­ut­rust­ning­en spe­ci­a­lan­pas­sa­des för upp­gif­ten, ut­an be­stod av stan­dard­mo­del­ler av­sed­da för in­du­strin.

Själ­va mon­te­ring­en gjor­des i tre steg. Först lo­ka­li­se­ra­de ro­bo­tar­na de oli­ka de­lar­na. Se­dan pla­ne­ra­de de hur de oli­ka de­lar­na skul­le sät­tas ihop ge­nom si­mu­le­ring. Slut­li­gen ge­nom­för­des själ­va mon­te­ring­en.

To­talt tog det 20 mi­nu­ter för ro­bo­tar­na att lö­sa upp­gif­ten, varav 9 mi­nu­ter gick åt till själ­va mon­te­ring­en.

Svå­rast var att få ro­bo­tar­na att lyf­ta den sista stol­si­dan på plats ut­an att slå i öv­ri­ga de­lar.

– Det kräv­de ex­akt ko­or­di­ne­ra­de rö­rel­ser av de bäg­ge ro­bo­tar­mar­na, sä­ger Qu­ang-cu­ong Pham, en av fors­kar­na bakom pro­jek­tet, som ut­förts vid Na­ny­ang te­ch­no­lo­gi­cal uni­ver­si­ty i Sing­a­po­re och pub­li­ce­rats i tid­skrif­ten Sci­ence Robotics.

Helt fär­dig är dock in­te mon­te­ring­en. Näs­ta ut­ma­ning blir att även få skru­var­na på plats.

Även om ro­bo­tar­na pla­ne­rat och mon­te­rat på egen hand så har de fått hjälp av fors­kar­na med att tol­ka mon­te­rings­an­vis­ning­en.

På sikt ska även det­ta au­to­ma­ti­se­ras, hop­pas fors­kar­na. Må­let är att ro­bo­tar­na själ­va ska för­stå upp­gif­ten ge­nom att tit­ta på mon­te­rings­an­vis­ning­en, få munt­li­ga in­struk­tio­ner el­ler helt en­kelt ge­nom att tit­ta på en fär­dig­mon­te­rad stol. Av Ma­rie Alp­man

Det 24 me­ter höga tor­net ger kraft fram­åt när det blå­ser tack va­re ”Mag­nus-ef­fek­ten”.

De två ro­bo­tar­na ­ko­or­di­ne­rar si­na ­rö­rel­ser för att fo­ga ihop sto­lens oli­ka ­de­lar. Men än så länge kla­rar de in­te av att skru­va i skru­var­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.