Stor­ska­ligt i Eskilstu­na

Forskning & Framsteg - - Kosmos -

I Eskilstu­na ar­be­tar flug­lar­ver­na från SLU som ren­håll­nings­ar­be­ta­re se­dan i hös­tas. Av­fall­s­tek­ni­ker Ben­ny Björk har bli­vit larv­skö­ta­re. 1| Hur går det?

− Jät­te­bra! De tug­gar i sig 500 kg matav­fall i vec­kan, och pla­nen är att det ska bli mer snart. Vi har ing­en kö­pa­re för lar­ver­na som fo­der än­nu, så det mesta av dem går vi­da­re till röt­ning. 2| Det lå­ter krång­ligt, att först ma­ta upp flug­lar­ver och se­dan rö­ta dem?

− Ja, men det är en bra lös­ning nu i bör­jan. Vårt re­nings­verk kan in­te ta va­ra på allt matav­fall så vi mås­te kö­ra det till and­ra röt­nings­an­lägg­ning­ar, och i och med trans­por­ter­na blir det en för­lust­af­fär. Lar­ver­na kom­pri­me­rar av­fal­let, så vi spa­rar en del i trans­por­ter. Men pla­nen är ju att säl­ja ­lar­ver­na som fo­der och se­dan kom­postres­ter­na som jord­för­bätt­rings­me­del. 3| Hur av­läg­set är det att säl­ja lar­ver­na?

− Det på­går dis­kus­sio­ner, men ing­et är spi­kat. Om du frå­gar mig igen om någ­ra må­na­der tror jag nog att nå­got är klart. I så fall kan vi in­te ge lar­ver­na blan­dat matav­fall, ef­tersom EU ba­ra tillå­ter ve­ge­ta­bi­liskt upp­föd­da lar­ver som fo­der än så länge. 4| Kan det bli kon­kur­rens om matav­fal­let?

− Nej, det har jag svårt att se – vi har ett så­dant otro­ligt över­skott i dags­lä­get. Vi har fått sä­ga nej till livs­me­dels­gros­sis­ter och and­ra som vill kom­ma med av­fall. Röt­ning­en och lar­ver­na kom­plet­te­rar varand­ra bra. 5| Hur är var­da­gen som larv­skö­ta­re?

− Det är fa­sci­ne­ran­de att se hur en stin­kan­de sör­ja för­vand­las till fi­na lar­ver och en fan­tas­tisk kom­post på två vec­kor. Om man står här och fo­ku­se­rar på att det luk­tar il­la, då är det in­te så här­ligt, men om man ser det ur ett stör­re, cir­ku­lärt per­spek­tiv så är det rik­tigt häf­tigt!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.