HAN UPPFANN GROGGEN

Forskning & Framsteg - - Kosmos -

l Ur­sprungs­grog­gen är upp­kal­lad av ami­ral Ed­ward Ver­non (1684–1757). Han bru­ka­de kal­las Old grog av si­na sjö­män ef­tersom han of­ta bar en kap­pa av gro­gram, ett ma­te­ri­al till­ver­kat av sil­ke och ull.

Re­dan 1740 för­or­da­de han att sjö­män­nens rom­ran­son skul­le spä­das ut med vat­ten och gär­na även med soc­ker och pres­sad ci­trus­frukt för att gö­ra dryc­ken mer välsma­kan­de.

Upp­gif­ter­na om mäng­den och pro­por­tio­ner­na på den grogg som reg­le­men­te­ra­des 1795 va­ri­e­rar. Men det­ta är ett un­ge­fär­ligt re­cept: l 14 cl mörk rom l 4 dl vat­ten l en mat­sked pres­sad ci­trus­frukt, van­li­gen ci­tron l en mat­sked brunt soc­ker Den­na grogg ser­ve­ra­des två gång­er om da­gen till al­la om­bord, ut­om till dem som var sjuk­skriv­na (vil­ket var ett ef­fek­tivt sätt att mins­ka an­ta­let si­mu­lan­ter). Den förs­ta ser­ve­ra­des strax fö­re lunch och den and­ra sent på ef­ter­mid­da­gen. Det­ta var även ett sätt att gö­ra det of­ta unk­na dricks­vatt­net mer ap­tit­ligt.

Groggen av­skaf­fa­des i brit­tis­ka flot­tan först 1970 – men re­dan i ­bör­jan av 1800-ta­let bör­ja­de mäng­den rom suc­ces­sivt mins­kas.

Den ur­sprung­li­ga grog­gens närms­ta mot­sva­rig­het i dag är fak­tiskt daqui­ri el­ler mo­ji­to, vars grundre­cept byg­ger på kom­bi­na­tio­nen av just rom, ci­tron/li­me och soc­ker.

Ori­ginal­grog­gen kan be­skri­vas som söt, blas­kig och läs­kan­de, en­ligt en sub­jek­tiv re­dak­tio­nell be­döm­ning. Kans­ke ing­et man skul­le bju­da mid­dags­gäs­ter på i dag.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.