? Vi kroc­kar trots att rym­den väx­er

Forskning & Framsteg - - Frågor Svar -

Som jag för­står det ex­pan­de­rar uni­ver­sum lik­for­migt, så att al­la punk­ter av­lägs­nar sig från varand­ra. Ibland il­lu­stre­ras den­na ex­pan­sion med ri­ta­de pric­kar på en bal­long som blå­ses upp. Hur kan då två av des­sa pric­kar, Andro­me­da­ga­lax­en och ­Vin­ter­ga­tan, va­ra på väg mot varand­ra? /Tho­mas Hålldén, Tjörn

Hub­bles lag sä­ger att ju läng­re bort en ga­lax be­fin­ner sig, desto for­ta­re rör den sig bort från oss. Man kal­lar det Hubble­flö­det, den rö­rel­se som upp­kom­mer ge­nom uni­ver­sums ex­pan­sion.

Nu är det så att ga­lax­er of­ta trivs bäst med and­ra ga­lax­er, de bil­dar grup­per och ho­par. Det­ta be­ror på den gra­vi­ta­tio­nel­la at­trak­tio­nen mel­lan ob­jek­ten.

Vår ga­lax, Vin­ter­ga­tan, är med­lem av den Lo­ka­la grup­pen, som be­står av ett fem­ti­o­tal ga­lax­er där Vin­ter­ga­tan och Andro­me­da­ga­lax­en är de störs­ta (mest mas­si­va) med­lem­mar­na. Al­la ga­lax­er i grup­per och ho­par rör sig kring sy­ste­mets ge­men­sam­ma tyngd­punkt. Man sä­ger att ga­lax­er­na har egen­rö­rel­se. En kon­se­kvens av det­ta blir att Hub­bles lag in­te all­tid gäl­ler mel­lan re­la­tivt när­lig­gan­de ga­lax­er. Ex­em­pel­vis när­mar sig Vin­ter­ga­tan och Andro­me­da­ga­lax­en varand­ra just nu med en has­tig­het av im­po­ne­ran­de 110 kilo­me­ter per se­kund. Om ga­lax­er­na dä­re­mot är till­räck­ligt av­lägs­na do­mi­ne­rar has­tig­he­ter­na från Hubble­flö­det över ga­lax­er­nas egen­rö­rel­ser. Då gäl­ler Hub­bles lag. /Kjell Olofs­son, astro­fy­si­ker, Uppsa­la uni­ver­si­tet

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.