In­ne­hålls­rikt om dna

Forskning & Framsteg - - Böcker -

DNA Ri­kard Erlandsson Fun­do för­lag

Dna-se­kven­se­ring är numera ett var­dags­ord – men kan du be­skri­va hur det fak­tiskt går till? Det kan Ri­kard Erlandsson, ef­ter si­na 30 år av dna-forsk­ning vid en lång rad uni­ver­si­tet i oli­ka län­der. Det är ljuvt att få lä­sa på svens­ka om dna-ve­ten­ska­pens var­dagsnä­ra aspek­ter. Ex­em­pel­vis att det in­te finns någ­ra ge­ne­tis­ka mar­kö­rer som kan slå fast att du till­hör en viss et­nisk grupp, även om man kan se sta­tis­tis­ka möns­ter mel­lan världs­de­lar. El­ler hur an­la­gen för lak­to­sto­le­rans upp­stod och har spri­dit sig, men än så länge ba­ra till en tred­je­del av jor­dens be­folk­ning.

Ibland känns det dock li­te väl myc­ket som att man satt vid Er­lands­sons köks­bord och småpra­ta­de li­te luf­tigt om mänsk­li­ga ra­ser, ho­me­o­pa­ti-my­ter och hans egen släkt­histo­ria till­ba­ka till 1700-ta­let. Blan­dat med sak­li­ga ge­nom­gång­ar av cel­ler­nas or­ga­nel­ler.

Boken ser ut som stu­dent­lit­te­ra­tur, med ett om­slag av sam­ma tjock­lek som pap­pen i en tänd­sticks­ask. Den är ock­så en bra grund­lär­o­bok, trots ett re­gis­ter av den hopp­lö­sa ty­pen, som hän­vi­sar till al­la si­dor där ett be­grepp nämns, ut­an nå­gon i fet­stil. Ex­em­pel­vis ”au­to­som” ger 25 oli­ka sid­hän­vis­ning­ar, vil­ket gör det näs­tan omöj­ligt att hit­ta grund­för­kla­ring­en. Av An­na Fros­ter

”Boken är fylld med su­ve­rä­na ­ex­em­pel på hur lätt vi tän­ker fel, hur vi lätt ­upp­fat­tar sta­tistik fel och hur vå­ra ­in­stink­ter får oss att miss­för­stå el­ler rent av av­fär­da re­le­vant in­for­ma­tion.”

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.