Del­ta i forsk­ning­en!

Forskning & Framsteg - - Innehåll 8/ 2018 -

Iau­gusti ha­de jag för­må­nen att få hjäl­pa till vid en ar­ke­o­lo­gisk utgrävning. Det var Ös­terå­kers kom­mun som till­sam­mans med fö­re­ta­get Ar­ke­o­lo­ger­na bjöd in all­män­he­ten att va­ra med och grä­va vid den me­del­ti­da bor­gen Biskopstu­na. Den upp­le­vel­sen kom­mer jag att bä­ra med mig länge, länge.

Vi var ett ti­o­tal amatörer som un­der led­ning av två er­far­na ar­ke­o­lo­ger fick pro­va på att grä­va, sor­te­ra, mä­ta in och skri­va rap­port. Med skärslev satt jag på knä och skra­pa­de för­sik­tigt upp jord i det la­ger som ar­ke­o­lo­ger­na iden­ti­fi­e­rat skul­le kun­na va­ra från slu­tet av 1400-ta­let. Och visst blev det ut­del­ning ! Bland an­nat hit­ta­de jag 16 pyt­tesmå fisk­fjäll, nå­got som ar­ke­o­lo­ger­na fann myc­ket in­tres­sant.

Att bju­da in all­män­he­ten till forsk­ning är nå­got som blir van­li­ga­re inom en rad ve­ten­skap­li­ga di­sci­pli­ner. Men det är alls ing­et nytt – re­dan på 1750-ta­let star­ta­de Carl von Lin­né ett nät­verk för att få in rap­por­ter om lövsprick­ning. Än i dag bi­drar fri­vil­li­ga kraf­ter till ex­em­pel ge­nom att rap­por­te­ra om vår­tec­ken och fö­re­koms­ten av djur och väx­ter. Inom ast­ro­no­min har det all­tid fun­nits en stark kopp­ling mel­lan proffs och amatörer (läs mer på sid 50).

Och tack va­re bil­li­ga hjälp­me­del kan al­la va­ra med och rap­por­te­ra till ex­em­pel luft­kva­li­tet och vä­der, nå­got som i för­läng­ning­en kan le­da till bå­de bätt­re luft och säk­ra­re vä­der­pro­gno­ser – till nyt­ta för oss al­la. Även inom hu­ma­nio­ra väx­er rö­rel­sen, bland an­nat ge­nom att människor hjäl­per till att tran­skri­be­ra hand­skrif­ter och ty­da do­ku­ment.

I Sve­ri­ge finns sam­ar­bets­pro­jek­tet med­bor­gar­forsk­ning.se, som ska fun­ge­ra som en länk mel­lan fors­ka­re och all­män­het. Por­ta­len be­räk­nas va­ra helt klar vå­ren 2019, men re­dan nu finns myc­ket spän­nan­de att ta del av.

Med­bor­gar­forsk­ning kan själv­klart le­da till fram­steg för forsk­ning­en. Men det är ock­så en vik­tig del i ett de­mo­kra­tiskt sam­häl­le, där del­ta­gar­nas kun­ska­per väx­er och en­ga­ge­mang­et för ci­vil­sam­häl­let stärks. Dess­utom är det ro­ligt och me­nings­fullt!

Är du en med­bor­gar­fors­ka­re? Skriv gär­na till mig och be­rät­ta så att vi kan bli bätt­re på att rap­por­te­ra.

Un­der ar­be­tet med det här num­ret har jag in­te kun­nat lå­ta bli att tän­ka på det där li­te slit­na ut­tryc­ket ing­en kan gö­ra allt, men al­la kan gö­ra nå­got. När jag läs­te om hur ljus, som vi människor upp­le­ver som tryggt och väl­gö­ran­de, kan or­sa­ka mass­död bland flad­der­möss och in­sek­ter, lo­va­de jag till ex­em­pel mig själv att ald­rig mer tän­da en ljusslinga på bal­kong­en un­der vår, som­mar och höst. Att gö­ra nå­got kan ock­så hand­la om att ta cy­keln i stäl­let för bi­len (sid 38) el­ler att vå­ga sä­ga ifrån när nå­got in­te är rätt. Jour­na­lis­ten Bos­se Lin­dquist, som av­slö­ja­de Mac­chi­a­ri­nis­kan­da­len, skri­ver om de många frå­ge­tec­ken som än­nu in­te har fått nå­got svar (sid 66). Och vår me­di­c­in­re­dak­tör Per Snaprud har fort­satt sin gransk­ning av ose­ri­ö­sa nät­lä­ka­re, som bi­drar till att all­män­far­li­ga sjuk­do­mar in­te rap­por­te­ras och skri­ver ut lä­ke­me­del på ett sätt som ris­ke­rar att öka sprid­ning­en av an­ti­bi­o­ti­ka­re­sistens (sid 12).

Har du tan­kar och idéer om det­ta num­mer av tid­ning­en? MEJLA MIG! vi­ve­ka.ljungstrom@fof.se

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.