Be­lö­ning krym­per tu­mör

Ge­nom att dag­li­gen ak­ti­ve­ra hjär­nans ­be­lö­nings­sy­stem hos möss har fors­ka­re lyc­kats häm­ma till­väx­ten av så­väl lung­can­cer som me­la­nom.

Forskning & Framsteg - - Innehåll 8/ 2018 - Av Per Snaprud

Långt ner i mel­lan­hjär­nan sit­ter ett li­tet knip­pe nerv­cel­ler som fri­gör sig­naläm­net do­pa­min när li­vet le­ker. Cel­ler­na in­går i hjär­nans be­lö­nings­sy­stem – och har en di­rekt kopp­ling till krop­pens im­mun­för­svar, en­ligt is­ra­e­lis­ka fors­ka­re.

Asya Rolls och hen­nes med­ar­be­ta­re vid tek­nis­ka hög­sko­lan Te­ch­ni­on i Hai­fa i Is­ra­el hit­ta­de ett sätt att ak­ti­ve­ra des­sa do­pa­min­cel­ler ut­an att på­ver­ka krop­pen i öv­rigt. För två år se­dan vi­sa­de de att en så­dan för­änd­ring i hjär­nan stär­ker krop­pens för­svar mot en bak­te­ri­e­in­fek­tion. Nu har de upp­täckt att en dag­lig be­lö­ning av sam­ma slag un­der två vec­kor även mot­ver­kar me­la­nom och lung­can­cer hos möss.

– Vi såg att tu­mö­rer­na krymp­te med un­ge­fär 50 pro­cent, sä­ger Asya Rolls, fors­ka­re vid Te­ch­ni­on.

I tid­skrif­ten Na­tu­re Com­mu­ni­ca­tions rap­por­te­rar hon att be­lö­nings­sy­ste­met via nerv­trå­dar till ben­mär­gen på­ver­kar en viss typ av im­mun­cel­ler, som i sin tur häm­mar tu­mö­rer­nas till­växt. Hon tror att me­ka­nis­men kan va­ra en or­sak till att ti­di­ga­re epi­de­mi­o­lo­gis­ka stu­di­er hit­tat sam­band mel­lan men­ta­la till­stånd och hur en tu­mör­sjuk­dom ut­veck­lar sig.

Men Asya Rolls un­der­stry­ker att hen­nes forsk­ning hit­tills ba­ra gäl­ler möss, och att den in­te ger nå­got stöd för att man kan bo­ta sig själv från can­cer, va­re sig med dro­ger som på­ver­kar be­lö­nings­sy­ste­met el­ler ge­nom att tän­ka po­si­tivt. I stäl­let hop­pas hon att vi­da­re forsk­ning le­der till ny kun­skap om hur lä­ke­me­del el­ler and­ra be­hand­ling­ar rik­ta­de mot hjär­nan kan stär­ka im­mun­sy­ste­met.

Men hur kan det kom­ma sig att lyc­ko­rus sät­ter fart på krop­pens för­svar? Ing­en vet, men Asya Rolls spe­ku­le­rar i att be­lö­ning­ar som spe­lat stor roll un­der ut­veck­lings­hi­sto­ri­en – i förs­ta hand sex och mat – le­der till be­te­en­den som ökar ris­ken för en in­fek­tion, vil­ket möj­li­gen har for­mat im­mun­sy­ste­met, så att det blir ex­tra vak­samt när hjär­nan ham­nar i ett till­stånd av sa­lig­het.

Tu­mö­rer­na ned­till kom­mer från möss som haft stark ak­ti­vi­tet i hjär­nans be­lö­nings­sy­stem. De stör­re tu­mö­rer­na upp­till kom­mer från en jäm­fö­rel­se­grupp.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.