Ne­an­der­ta­la­re fick barn med de­ni­so­va­män­ni­ska

Arvs­mas­san från en flic­ka, född i nu­va­ran­de Ryss­land, för mer än 50 000 år se­dan ger spän­nan­de be­sked: Hen­nes för­äld­rar till­hör­de var sin män­ni­sko­form.

Forskning & Framsteg - - Innehåll 8/ 2018 - Av Per Snaprud

Ne­an­der­ta­lar­na lev­de i Eu­ro­pa och väst­ra Asi­en sam­ti­digt som de så kal­la­de de­ni­so­va­män­ni­skor­na, som fors­ka­re hit­tills ba­ra hit­tat läm­ning­ar av i grot­tan De­ni­so­va i cen­tra­la­si­a­tis­ka Al­taj­ber­gen. Ge­ne­tis­ka ana­ly­ser vi­sar att grup­per­na mås­te ha fått barn med varand­ra. Nu har fors­ka­re iden­ti­fi­e­rat kvar­le­vor­na ef­ter ett så­dant barn, en flic­ka som de kal­lar Den­ny.

– Från bör­jan trod­de jag att hon var en ne­an­der­ta­la­re, sä­ger Svan­te Pää­bo, pro­fes­sor vid Max Planckin­sti­tu­tet för evo­lu­tio­när an­tro­po­lo­gi i Leip­zig, Tyskland.

Allt som finns kvar av Den­ny är en cir­ka 2,5 cen­ti­me­ter lång ben­fli­sa. Fors­kar­na be­dö­mer att hon var minst 13 år gam­mal när hon dog.

Ben­fli­sans mi­to­kond­ri­er – de kraft­verk in­u­ti cel­ler­na som en­bart ärvs på mö­der­net – vi­sa­de sig kom­ma från en ne­an­der­ta­la­re. En mer om­fat­tan­de ge­ne­tisk ana­lys av­slö­ja­de att var­je kro­mo­som­par hos Den­ny be­stod av en ko­pia från en ne­an­der­ta­la­re och en ko­pia från en de­ni­so­va­män­ni­ska.

– Det gjor­de oss säk­ra på att hon var en in­di­vid med för­äld­rar från två oli­ka grup­per, sä­ger Svan­te Pää­bo.

Vi­da­re ana­ly­ser vi­sa­de att Den­nys de­ni­so­vi­ans­ka pap­pa ha­de på­brå från minst en ne­an­der­ta­la­re läng­re bak i sitt släkt­träd. Hen­nes arvs­mas­sa är allt­så präg­lad av att folk­grup­per­na blan­dat sig vid minst två till­fäl­len.

Ef­tersom det en­dast har upp­täckts ett få­tal läm­ning­ar av de­ni­so­va­män­ni­skor är det svårt att sä­ga hur Den­nys pap­pa såg ut. Tre be­va­ra­de tän­der från de­ni­so­va­män­ni­skor är stör­re än ty­pis­ka tän­der från ne­an­der­ta­la­re. Dess­utom finns en li­ten ben­bit från den övers­ta de­len av ett kra­ni­um. Be­net är tjockt, vil­ket en­ligt Svan­te Pää­bo ty­der på att de­ni­so­va­män­ni­skor­na var ro­bus­ta.

Fors­kar­na såg även att Den­nys mam­ma var ge­ne­tiskt mer lik ne­an­der­ta­la­re från väst­ra Eu­ro­pa än ne­an­der­ta­la­re från trak­ter­na kring De­ni­so­vag­rot­tan. Det be­ty­der att ne­an­der­ta­la­re rör­de sig mel­lan väst­ra och öst­ra de­lar av Eu­ra­si­en långt in­nan de för­svann för cir­ka 40 000 år se­dan.

En en­da ben­fli­sa från en flic­ka som föd­des för över 50 000 år se­dan be­rät­tar att hen­nes mam­ma var ne­an­der­ta­la­re och hen­nes pap­pa var de­ni­so­va­män­ni­ska.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.