Blod­propp bör­jar i tar­men

Ame­ri­kans­ka fors­ka­re har ­hit­tat ett nytt sätt att mins­ka ris­ken för blod­propp – ge­nom att hind­ra tarm­bak­te­ri­er från att till­ver­ka ett skad­ligt äm­ne.

Forskning & Framsteg - - Innehåll 8/ 2018 - Av Per Snaprud

Lä­ke­me­del som en­bart på­ver­kar bak­te­ri­er i tar­men kan skyd­da blod­kärl i he­la krop­pen, en­ligt fors­ka­re vid Cle­ve­land Cli­nic i USA.

Hjärt­lä­ka­ren Stan­ley Ha­zen och hans med­ar­be­ta­re upp­täck­te år 2011 att tarm­bak­te­ri­er som bry­ter ner ani­ma­lis­ka mat­va­ror som rött kött, le­ver, äggu­la och fe­ta me­je­ri­pro­duk­ter till­ver­kar ett äm­ne som kal­las TMAO. Se­dan dess har stu­di­er vi­sat att människor med höga hal­ter av det­ta äm­ne i blo­det lö­per ökad risk att få stro­ke el­ler hjärt­at­tack.

Nu har fors­kar­na tes­tat att be­hand­la möss med ett äm­ne som hind­rar tarm­bak­te­ri­er­na från att till­ver­ka TMAO. Det led­de till att mös­sens blod­plät­tar blev mind­re be­näg­na att klib­ba ihop, och att ris­ken för blod­prop­par mins­ka­de.

Fors­kar­na pla­ne­rar nu att gö­ra lik­nan­de för­sök på människor, och på­pe­kar att TMAO skil­jer sig från an­ti­bi­o­ti­ka ef­tersom bak­te­ri­er­na över­le­ver. Till skill­nad från da­gens blod­för­tun­nan­de lä­ke­me­del led­de be­hand­ling­en in­te till någ­ra blöd­ning­ar el­ler and­ra märk­ba­ra bi­verk­ning­ar hos mös­sen, en­ligt en rap­port i tid­skrif­ten Na­tu­re me­di­ci­ne.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.