Av­lopps­vat­ten blir drick­bart

En ny re­nings­tek­nik gör att av­lopps­vat­ten blir till dricks­vat­ten. Det är en av fle­ra me­to­der som svens­ka fors­ka­re ut­veck­lar för att fö­re­byg­ga vat­ten­brist in­för kom­man­de torr­pe­ri­o­der.

Forskning & Framsteg - - Innehåll 8/ 2018 -

Den var­ma och tor­ra som­ma­ren led­de till lå­ga grund­vat­ten­ni­vå­er och be­vatt­nings­för­bud på många håll. Och vat­ten­brist kan bli van­li­ga­re i Sve­ri­ge i fram­ti­den.

– Kli­mat­för­änd­rings­mo­del­ler­na för­ut­spår att det blir just långa sam­man­häng­an­de torr­pe­ri­o­der. Se­dan kom­mer reg­net i läng­re sjok un­der höst och vin­ter, sä­ger Ken­neth M. Pers­son, pro­fes­sor i tek­nisk vat­ten­re­surs­lä­ra vid Lunds uni­ver­si­tet.

Till­sam­mans med si­na kol­le­gor ut­veck­lar han me­to­der för att öka till­gång­en på grund­vat­ten. Ett sätt är att le­da regn­ vat­ten till om­rå­den med po­rö­sa jord­la­ger där det lät­ta­re kan sipp­ra ner.

En an­nan me­tod går ut på att le­da vat­ten från sjö­ar och åar via po­rö­sa om­rå­den ner till grund­vat­ten­ma­ga­si­nen.

– Den här ty­pen av konst­gjord in­filt­ra­tion an­vänds på många plat­ser. Men det finns ett stort be­hov av sen­so­rer och an­nan teknik för att bätt­re föl­ja hur grund­vat­ten­bild­ning­en sker i den ty­pen av an­lägg­ning­ar, sä­ger Ken­neth M. Pers­son.

Ett an­nat sätt att få fram dricks­vat­ten är att änd­ra in­ställ­ning­en till av­lopps­vat­ten, en­ligt Staf­fan Filips­son. Han är pro­jekt­le­da­re inom vat­ten­re­ning på Svens­ka mil­jö­in­sti­tu­tet, IVL, och ar­be­tar för att Sve­ri­ge ska bör­ja åter­vin­na av­lopps­vat­ten.

– Re­nat av­lopps­vat­ten an­vänds se­dan länge inom jord­bru­ket i fle­ra län­der.

I den pi­lotan­lägg­ning för vat­ten­re­ning som IVL dri­ver vid Hen­riks­dals av­loppsre­nings­verk i Stock­holm har av­lopps­vat­ten re­nats till dricks­vat­ten.

– Det finns inga tek­nis­ka hin­der för att re­na av­lopps­vat­ten så att det går att dric­ka och gö­ra det på ett kost­nads­ef­fek­tivt sätt. Pro­ble­met är mer känslo­mäs­sigt, sä­ger Staf­fan Filips­son.

Ett förs­ta steg är att in­fö­ra ett ex­tra re­nings­steg i pro­ces­sen och se­dan in­fil­tre­ra det re­na­de av­lopps­vatt­net i grund­vatt­net.

För att ut­veck­la tek­ni­ken byg­ger IVL ett test­om­rå­de på söd­ra Got­land.

– Vi ska vi­sa att vi kan få en håll­bar vat­ten­för­sörj­ning med hjälp av små­ska­li­ga lös­ning­ar för att bilda färskvat­ten.

Även regn­vat­ten ska i pro­jek­tet sam­las in och åter­fö­ras till grund­vatt­net. Med hjälp av sen­so­rer ska vat­ten­ni­vå­er­na mä­tas bå­de i dam­mar och i mar­ken, vil­ket i sin tur kan kopp­las till styr­ning av pum­par och damm­luc­kor.

– Vi behöver byg­ga en dator­mo­dell så att vi kan släp­pa ut la­gom med vat­ten. På sikt ska sy­ste­met även kun­na sty­ras av väd­ret, sä­ger Staf­fan Filips­son. Av Ma­rie Alp­man

I Hen­riks­dals re­nings­verk ut­an­för Stock­holm finns en för­söks­an­lägg­ning där av­lopps­vat­ten re­nas till dricks­vat­ten.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.