Ad­hd ing­en tra­fik­fa­ra

Ett svenskt för­sök i en kör­si­mu­la­tor vi­sar att per­so­ner med ad­hd in­te kroc­kar of­ta­re än and­ra bil­fö­ra­re. Men för att dra ge­ne­rel­la slut­sat­ser krävs det mer forsk­ning.

Forskning & Framsteg - - Innehåll 8/ 2018 - Av Ma­rie Alp­man

Hur på­ver­kar ad­hd bil­kör­ning? För att få svar på den frå­gan har fors­kar­na Bir­git­ta Thorslund och Björn Li­de­stam vid Sta­tens väg- och trans­port­forsk­nings­in­sti­tut i Lin­kö­ping gjort tes­ter i en kör­si­mu­la­tor. De lät 60 per­so­ner, varav 40 med ad­hd, kö­ra sam­ma si­mu­le­ra­de väg. Un­der den 25 mi­nu­ter långa bil­tu­ren upp­stod 15 oli­ka si­tu­a­tio­ner som kräv­de upp­märk­sam­het och åt­gär­der från fö­ra­ren, som ett barn el­ler en älg som går ut i vägen.

Re­sul­ta­tet vi­sar att det in­te gick att se nå­gon skill­nad i kör­be­te­en­det mel­lan fö­ra­re med och ut­an ad­hd.

– Det finns gam­la stu­di­er som sä­ger att per­so­ner med ad­hd lö­per tre till fy­ra gång­er stör­re risk att kroc­ka, men här ser vi inga så­da­na skill­na­der, sä­ger Bir­git­ta Thorslund.

Björn Li­de­stam på­pe­kar att det rör sig om en för­hål­lan­de­vis li­ten stu­die och att det krävs mer forsk­ning för att dra ge­ne­rel­la slut­sat­ser.

– Skul­le vi tes­ta ett stör­re an­tal per­so­ner skul­le vi kanske hit­ta en skill­nad, men om den finns så är den in­te så stor som den gam­la forsk­ning­en vill gö­ra gäl­lan­de, sä­ger han.

För­söks­per­so­ner­na fick sva­ra på frå­gor om hur de själ­va upp­fat­ta­de sitt kör­be­te­en­de och sin kör­för­må­ga. Un­der fär­den i kör­si­mu­la­torn re­gi­stre­ra­des has­tig­het, upp­märk­sam­het och re­ak­tions­ti­der.

Bir­git­ta Thorslund hop­pas kun­na gå vi­da­re och un­der­sö­ka fler grup­per, till ex­em­pel per­so­ner med au­tism.

– Det är vik­tigt att för­stå de här grup­per­na och se om de kanske behöver nå­got ex­tra mo­ment i kör­trä­ning­en.

I dag krävs ett sär­skilt lä­ka­rin­tyg för att få kör­korts­till­stånd om man har ad­hd el­ler en au­tis­mdi­a­gnos.

I kör­si­mu­la­torn un­der­söks bland an­nat hur för­söks­per­so­ner­na re­a­ge­rar när ett barn plöts­ligt spring­er ut i ga­tan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.