Spök­par­ti­kel från av­läg­sen ga­lax

Minst en av de gåt­ful­la par­tik­lar som har fång­ats in vid Syd­po­len upp­stod tro­li­gen i en upp­flam­man­de ga­lax­kär­na i stjärn­bil­den Ori­on.

Forskning & Framsteg - - Innehåll 8/ 2018 -

Den sto­ra par­ti­kel­fång­a­ren Icecu­be på Syd­po­len har re­gi­stre­rat en ne­ut­ri­no­par­ti­kel med ex­tremt hög ener­gi som kom från det håll där en myc­ket ljus­stark ga­lax­kär­na, en bla­zar, sam­ti­digt flam­ma­de upp.

Det är förs­ta gång­en på drygt 40 år som en ne­ut­ri­no kan kopp­las till en källa ut­an­för sol­sy­ste­met. Se­nas­te gång­en det sked­ de, 1987, lyc­ka­des tre oli­ka in­stru­ment fånga upp ne­ut­ri­ner från en super­no­va.

Om det här kan upp­re­pas blir ne­ut­ri­ner ett vik­tigt verk­tyg för att för­stå någ­ra av de all­ra våld­sam­mas­te pro­ces­ser­na i uni­ver­sum.

Ne­ut­ri­ner är par­tik­lar ut­an elekt­risk ladd­ning och med för­svin­nan­de li­ten mas­sa. De kal­las ibland för ”spök­par­tik­lar”, ef­tersom de väx­el­ver­kar i så li­ten grad med den värld vi kän­ner och där­för är svå­ra att upp­täc­ka.

Det har länge va­rit en gå­ta vil­ka me­ka­nis­mer som kan ac­ce­le­re­ra par­tik­lar till långt hög­re ener­gi än de kan få i nå­gon jor­disk par­ti­ke­lac­ce­le­ra­tor.

Tack va­re att ne­ut­ri­ners färd ge­nom rym­den in­te på­ver­kas av de kos­mis­ka mag­net­fäl­ten kan fors­kar­na av­gö­ra vil­ken rikt­ning de kom­mer från. På så vis spå­ra­des den­na ne­ut­ri­no till en rikt­ning där rymd­te­lesko­pet Fer­mi upp­täck­te den kraft­ful­la bla­za­ren. Den stu­de­ra­des se­dan i oli­ka våg­läng­der med fle­ra in­stru­ment.

En en­da ne­ut­ri­no räc­ker ty­värr in­te för att prö­va de­tal­jer­na i oli­ka mo­del­ler för ne­ut­ri­no­bild­ning i bla­za­rer, in­te hel­ler för att räk­na ut hur många ne­ut­ri­ner som bil­das i för­hål­lan­de till mäng­den ljus. För att få svar på så­da­na frå­gor fort­sät­ter nu fors­kar­na jak­ten på ne­ut­ri­ner som kan kopp­las ihop med ast­ro­no­mis­ka käl­lor. Av An­na Da­vour

Sche­ma­tisk bild av en bla­zar – en ga­lax som sän­der en jet­strå­le mot jor­den. När en ne­ut­ri­no kroc­kar med en atom in­u­ti isen bil­das en ny par­ti­kel, en myon, som sän­der ut en kon av blått ljus (il­lust­ra­tion). Icecu­be be­står av ljus­sen­so­rer in­u­ti en ku­bik­kilo­me­ter Syd­po­lens gla­ciär. Ovan­för isen syns ba­ra kon­troll­rum­met.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.