För­se­nat rymd­te­leskop

Forskning & Framsteg - - Innehåll 8/ 2018 -

Ja­mes Webb Spa­ce Te­le­sco­pe (JWST) ska bli det nya sto­ra rymd­te­lesko­pet ef­ter Hubble. JWST kom­mer att kret­sa be­tyd­ligt läng­re bort från jor­den, för att slip­pa stör­ning­ar. Vi får dock ge oss till tåls ett tag till. Ef­ter en ut­vär­de­ring har rymd­or­ga­ni­sa­tio­ner­na i USA, Ka­na­da och Eu­ro­pa be­slu­tat att se­na­re­läg­ga upp­skjut­ning­en till mars 2021. Ex­tra tid be­hövs bland an­nat för att hands­kas med svå­rig­he­ter med fram­driv­ning­en och med skär­men som ska skyd­da te­lesko­pet från so­lens ljus och vär­me.

JWST blir myc­ket stör­re än Hubble och där­med kraft­ful­la­re. Det nya rymd­te­lesko­pet ska gö­ra det möj­ligt för fors­kar­na att stu­de­ra många oli­ka ty­per av ob­jekt, från sol­sy­ste­mets pla­ne­ter till de all­ra mest av­lägs­na ga­lax­er­na.

JWST ska kret­sa runt so­len i en så kal­lad lag­range­punkt he­la 1,5 mil­jo­ner kilo­me­ter från jor­den. Där ba­lan­se­ras gra­vi­ta­tio­nen så att te­lesko­pet blir näs­tan sta­tio­närt i för­hål­lan­de till oss.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.