Så fun­kar höst­lö­vet

Forskning & Framsteg - - Innehåll 8/ 2018 - Av An­ders Nils­son & Johan Jarnestad

En växt ska­das om den tar upp mer so­le­ner­gi än den kan an­vän­da. Att fäl­la si­na blad är löv­trä­dens sätt att und­vi­ka så­da­na ska­dor un­der den kal­la års­ti­den. F&F re­der ut hur hös­tens färgprakt upp­står.

1 I fo­to­syn­te­sen an­vän­der väx­ter so­le­ner­gi för att byg­ga kol­hyd­ra­ter. Pro­ces­sen sker i fle­ra steg som mås­te hål­la sam­ma takt. Om upp­ta­get av ener­gi går for­ta­re än bildan­det av kol­hyd­ra­ter upp­står ett över­skott av ener­gi som ska­dar cel­ler­na.

2 Bildan­det av kol­hyd­ra­ter av­stan­nar i ky­la. För att in­te ska­das mås­te väx­ten und­vi­ka att ab­sor­be­ra so­le­ner­gi un­der vin­tern. Löv­träd gör det­ta ge­nom att fäl­la si­na blad.

3 In­nan bla­den fal­ler tar trä­det hand om vik­ti­ga nä­rings­äm­nen, fram­för allt kvä­vet. Bla­dens pro­te­i­ner bryts ner, trans­por­te­ras in och lag­ras i näs­ta års knop­par, i bar­ken och ibland i ro­ten. Lö­vet som fal­ler är mest ett tomt ske­lett av kol­hyd­ra­ter.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.