Kräft­kviss och ljus­frå­gor

Forskning & Framsteg - - Innehåll 8/ 2018 - Av Bea Ka­ze­mi

Den färg­gla­da box­ar­rä­kan (Odon­to­dactylus scyl­la­rus) har bland värl­dens mest kom­plexa ögon. In­te nog med det, den har det snabbaste sla­get i he­la värl­den!

Rä­kan äter snäc­kor, ost­ron och and­ra mol­lus­ker samt krab­bor. Den har klubb­for­ma­de klor som den ”box­ar” el­ler klub­bar ­by­te­na med. Den klip­per till med en ­ac­ce­le­ra­tion på _________ g-kraf­ter (102 000 m/s2) och en has­tig­het på________m/s , vil­ket re­sul­te­rar i att by­tet träf­fas med en kraft på _______ newton. Rö­rel­sen är så snabb att vatt­net ”ko­kar” och när bubb­lor­na kol­lap­sar bil­das en tryck­våg som kan dö­da by­tet även om sla­get mis­sar. Det bil­das ­sam­ti­digt _______ (so­no­lu­mi­ni­scens) och även ex­tremt höga ­tem­pe­ra­tu­rer på ______ °C.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.