LISTAN

SNABBASTE VÄGEN TILL EN NY REGERING

Forskning & Framsteg - - Intro -

SÅ HÄR MÅNGA DAGAR HAR DET I GENOMSNITT TAGIT ATT BILDA REGERING I VÄSTEUROPA 1945–2016.

Mal­ta 3

Gre­kland 5

Sve­ri­ge 6

Dan­mark 10

Frank­ri­ke 11

Cy­pern 13

Nor­ge 16

Stor­bri­tan­ni­en 16

Ir­land 19

Is­land 29

Spa­ni­en 36

Lux­em­burg 40

Tyskland 41

Por­tu­gal 46

Fin­land 48

Ös­ter­ri­ke 69

Ita­li­en 80

Bel­gi­en 104

Ne­der­län­der­na 104

I Sve­ri­ge har det hit­tills in­te tagit läng­re tid än 25 dagar att bilda ny regering ef­ter riks­dags­va­let. Ti­den ökar om det finns många par­ti­er, stor ide­o­lo­gisk sprid­ning och många tänk­ba­ra re­ge­rings­al­ter­na­tiv. Bel­gi­en har världs­re­kord i lång­sam­het. Där tog det 541 dagar att bilda en ny regering ef­ter va­let 2010.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.