OM FORS­KAR­NA:

Forskning & Framsteg - - Nu & Då - Jens Rydell och Johan Eklöf

”Vår re­la­tion till ljus och in­sik­ten om ljus­för­ore­ning­ar­nas be­ty­del­se har vux­it fram un­der många års forsk­ning. Som dok­to­rand på 1980-ta­let stu­de­ra­de Jens bland an­nat hur flad­der­möss loc­kas till gat­lam­por på grund av att de drar till sig in­sek­ter. Fem­ton år se­na­re skrev Johan en av­hand­ling om hur flad­der­mös­sens ögon är an­pas­sa­de för svagt ljus. Se­dan dess har vi ar­be­tat till­sam­mans med flad­der­möss, ljus och mör­ker, bå­de ur ett bi­o­lo­giskt och kul­tur­hi­sto­riskt per­spek­tiv. Jens fors­kar vid Lunds uni­ver­si­tet om flad­der­möss och vind­kraft­verk. Johan har gett sig in på för­fatt­ar­ba­nan.”

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.