LASTBIL I CYKELFORMAT

Forskning & Framsteg - - Färre Män Blir Pappor Får Fler Att Cykla -

l Stä­der­na är ful­la av skåp­bi­lar som an­vänds av hant­ver­ka­re och för att kö­ra ut pa­ket. Johan Er­lands­son, vd för Gö­te­borgs­fö­re­ta­get Ve­lo­ve bi­kes, vill er­sät­ta skåp­bi­lar­na med fyr­hju­li­ga el­cyklar.

De fast­nar in­te i tra­fik­stock­ning­ar, är lät­ta att par­ke­ra och ger dess­utom ­fö­ra­ren möj­lig­het att få ­mo­tion. Johan Er­lands­son räk­nar gär­na upp än­nu fler för­de­lar.

– De är fram­för allt ener­gi­och re­surs­snå­la. En elas­si­ste­rad last­cy­kel behöver ba­ra 6 pro­cent av den ener­gi som en li­ten el­skåp­bil behöver.

Hit­tills har Ve­lo­ve bi­kes till­ver­kat 100 ex­em­plar av sin egen­ut­veck­la­de fyr­hju­li­ga frakt­cy­kel, där fö­ra­ren sit­ter i ett sä­te i stäl­let för på en sa­del.

– Ef­tersom det är ett ­ar­bets­for­don har vi lagt stort ­fo­kus på fjäd­ring och er­go­no­mi. Det är lätt att gå på och av och du sit­ter be­kvämt, sä­ger han.

Las­tad med upp till två små con­tain­rar som var­de­ra rym­mer en ku­bik­me­ter är cy­keln in­te myc­ket bre­da­re än en van­lig cy­kel och kan kö­ras på cy­kel­ba­nan. Den skym­mer in­te hel­ler sik­ten för cy­klis­ter som lig­ger bakom. Bland kun­der­na finns sto­ra trans­port­fö­re­tag.

Johan Er­lands­son vill se mer av cy­kel­trans­por­ter i fram­ti­den av bå­de miljö- och häl­so­skäl.

– Nu är det stort fo­kus på själv­kö­ran­de bi­lar för vå­ra stä­der, men om det kom­mer en själv­kö­ran­de taxi än­da fram till dör­ren blir vi än­nu mer stil­la­sit­tan­de, sä­ger han.

I tun­neln vid Ams­ter­dams cen­tral­sta­tion är gå­en­de och cy­klis­ter tyd­ligt se­pa­re­ra­de.

Värl­dens förs­ta dub­bel­rik­ta­de cy­kel­ron­dell finns i sta­den Bre­da.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.