Mo­dern kos­mo­lo­gi, 7,5 hp

Forskning & Framsteg - - Färre Män Blir Pappor Får Fler Att Cykla -

Vi tit­tar på vårt uni­ver­sum i hel­het: vad finns det för stöd för big bang-te­o­rin och uni­ver­sums ex­pan­sion? Vad är den kos­mis­ka bak­grunds­strål­ning­en? Kan vi sä­ga nå­got om uni­ver­sums fram­tid? Vi tit­tar ock­så på fe­no­men som mörk ma­te­ria och mörk ener­gi, den kos­mo­lo­gis­ka av­stånds­ska­lan, ga­lax­er samt be­rör sam­ban­det mel­lan uni­ver­sums struk­tur och par­ti­kel­fy­sik. Kurs­start: ja­nu­a­ri 2019.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.