Re­san i kort­het

Forskning & Framsteg - - Amatörerna Hjälper Oss Att Förstå Universum -

Da­tum: 8–19 no­vem­ber 2019 Pris: från 49 900 kr Avre­se­ort: Stock­holm Färd­le­da­re: Has­se Berglund och To­mas Carl­berg An­mä­lan och mer in­for­ma­tion: www.fof.se/na­turkryss­ning el­ler te­le­fon 08­55 60 69 00 el­ler e­post re­sor@aven­tyrs­re­sor.se

Has­se Berglund är bi­o­log med bå­de flo­ra och fau­na som spe­ci­a­li­tet. Has­se har ar­be­tat in­ter­na­tio­nellt på Världs­na­tur­fon­den, och ar­be­tar i dag på Na­tur­vårds­ver­ket.

To­mas Carl­berg är bi­o­log och jour­na­list. Han ar­be­tar på Art­da­ta­ban­ken, bland an­nat som ar­t­ex­pert på Na­tio­nal­nyc­keln samt som chefre­dak­tör för Fau­na och Flo­ra.

M/Y Pe­ga­sus

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.