Ma­ger jakt på hum­lor

Forskning & Framsteg - - Böcker - Da­ve Goul­son Vo­lan­te

Den brit­tis­ke bi­o­lo­gen och för­fat­ta­ren Da­ve Goul­son har en pas­sion för hum­lor. Hans se­nas­te bok hand­lar om hur han ja­gar säll­syn­ta hum­lor. Många av dem var van­li­ga förr, in­nan jord­bru­ket in­dust­ri­a­li­se­ra­des och artri­ke­do­men ut­ar­ma­des. En jakt på hum­lor in­ne­bär en jakt på de väx­ter som hum­lor­na är be­ro­en­de av. De kan fin­nas på ovän­ta­de stäl­len, ex­em­pel­vis på ett mi­li­tärt öv­nings­fält. Där bör­jar hum­le­re­san. Se­dan fort­sät­ter den till Hebri­der­na och vi­da­re till den pols­ka lands­byg­dens små­ska­li­ga och artri­ka jord­bruk.

För­fat­ta­ren var­var in­le­vel­se­ful­la mil­jö­be­skriv­ning­ar och re­seskild­ring­ar med fak­ta om de oli­ka hum­lor­na som bor­de fin­nas på de plat­ser han be­sö­ker. Men i många fall kam­mar han noll – ar­ter­na finns in­te kvar. Re­san fort­sät­ter till USA och till Sy­da­me­ri­ka. Där är si­tu­a­tio­nen akut. Im­por­te­ra­de europeiska hum­lor hål­ler på att kon­kur­re­ra ut de in­hems­ka ar­ter­na, som led i ett miss­lyc­kat för­sök att öka pol­li­ne­ring­en av grö­dor­na.

Da­ve Goul­son är oro­ad över ut­veck­ling­en och i viss mån även kri­tisk till den tra­di­tio­nel­la na­tur­vår­den. I slu­tet av boken pre­sen­te­rar han en vi­sion om grö­na­re stä­der: ”Att öka ur­ba­ni­se­ring­en är ofrån­kom­ligt, låt oss an­vän­da vår fan­ta­si för att gö­ra vå­ra tä­tor­ter till vid­sträck­ta na­tur­re­ser­vat.” Av Jesper Ny­ström

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.