Värl­dens kons­ti­gas­te hjär­nor

Forskning & Framsteg - - Böcker - He­len Thom­son John Mur­ray

Den brit­tis­ka ve­ten­skaps­jour­na­lis­ten He­len Thom­son har kus­kat runt i värl­den och le­tat upp människor med märk­li­ga neu­ro­lo­gis­ka till­stånd. Bland de min­nesvär­da per­son­por­trät­ten i hen­nes bok finns man­nen som blev snäll och om­tänk­sam ef­ter en blod­propp, kvin­nan som gick vil­se i sitt kök och lä­ka­ren som kän­ner si­na pa­ti­en­ters upp­le­vel­ser som om de på­gick i hans egen kropp.

Den mest kän­de för­fat­ta­ ren i den­na gen­re är för­stås den brit­tisk-ame­ri­kans­ke neu­ro­lo­gen Oli­ver Sacks, som dog 2015. Till skill­nad från ho­nom är He­len Thom­son en­bart re­por­ter och in­te lä­ka­re. Det fun­ge­rar ut­märkt ef­tersom hon är på­läst och även in­ter­vju­ar fors­ka­re om si­na fall.

In­gå­en­de me­di­cins­ka fall­stu­di­er kan i värs­ta fall kän­nas li­te ex­plo­a­te­ran­de: Människor med in­tres­san­ta sym­tom ra­das upp in­för en ny­fi­ken publik. Jag tyc­ker att He­len Thom­son lyc­kas väl med att und­vi­ka det pro­ble­met. Dels be­ror det nog på att hon är en in­kän­nan­de jour­na­list som kan sitt hant­verk, dels på det fak­tum att hon i sin renod­la­de roll som re­por­ter slip­per att för­hål­la sig till den stund­tals in­veck­la­de re­la­tio­nen mel­lan lä­ka­re och pa­ti­ent. Av Per Snaprud

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.