Vän­skap väx­er ur fi­lo­so­fi

Forskning & Framsteg - - Böcker - Den­nis C. Rasmus­sen Prin­ce­ton uni­ver­si­ty press

I no­vem­ber 1776 skrev den skots­ke fi­lo­so­fen och na­tio­na­le­ko­no­men Adam Smith ett långt brev till sin för­läg­ga­re om hur på­fal­lan­de lugn och glad hans bäs­te vän, Da­vid Hu­me, ha­de va­rit när han dog. Bre­vet väck­te an­stöt.

Fi­lo­so­fen Da­vid Hu­me var känd för sin kri­tik mot den krist­na lä­ran. Sam­ti­dens from­ma ha­de hop­pats att han på sin döds­bädd skul­le in­se sitt miss­tag och gö­ra av­bön. Men Adam Smith, som för egen del ­und­vek att kri­ti­se­ra re­li­gi­o­nen of­fent­ligt, för­säk­ra­de att Hu­me i stäl­let för re­li­giö­sa grubb­le­ri­er fyll­de si­na sista dagar i li­vet med skämt och kort­spel. Se­na­re sa Smith att det pub­li­ce­ra­de bre­vet för hans del re­sul­te­ra­de i ”tio gång­er mer ovett än mitt myc­ket våld­sam­ma an­grepp på he­la det kom­mer­si­el­la sy­ste­met i Stor­bri­tan­ni­en”.

Histo­ri­en in­går i den ame­ri­kans­ke stats­ve­ta­ren Den­nis Rasmus­sens be­rät­tel­se om vän­ska­pen mel­lan Da­vid Hu­me och Adam Smith. Boken är en ut­sökt kom­bi­na­tion av idéhisto­ria och bi­o­gra­fi. Ab­strak­ta ­fi­lo­so­fis­ka idéer blir grip­ba­ra i sitt mänsk­li­ga sam­man­hang. Och även om in­tel­lek­tu­ell vän­skap är bokens rö­da tråd, så rym­mer den ock­så ett upp­fris­kan­de gräl mel­lan Da­vid Hu­me och den ra­di­ka­le frans­ke ­tän­ka­ren Je­an-jac­ques Rous­seau. Av Per Snaprud

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.