BATTLE PASS

Fortnite - Oberoande and inofficiell guide - - Kom Igång -

På hu­vud­me­nyn finns det en flik som he­ter Battle Pass. Det finns två oli­ka ty­per av Battle Pass: en som är gra­tis och en som kos­tar peng­ar.

Om du spe­lar med Free Pass (som är mar­ke­rat med en sil­ver­stjär­na) sam­lar du ba­ra be­lö­ning­ar ef­ter att du gått upp någ­ra ni­vå­er. Om du be­ta­lar för ett Battle Pass (mar­ke­rat i guld) får du en be­lö­ning för var­je ni­vå du går upp. Be­lö­ning­ar kan va­ra en ny out­fit, ex­tra V-bucks (se de­len om V-bucks se­na­re i det här ka­pit­let), en cool ladd­nings­skärm el­ler nå­got an­nat slags in­ne­håll.

Du bör dock va­ra med­ve­ten om att ing­en av des­sa be­lö­ning­ar hjäl­per dig i spelet, det är ba­ra snyggt. Du kan ha den bästa out­fi­ten el­ler mer oli­ka klä­der än and­ra spe­la­re, men det finns ingen­ting som går att be­ta­la för i Battle Royale som ger dig bätt­re vapen el­ler fär­dig­he­ter i are­nan.

Un­der sä­song tre (som vi läm­nat bakom oss nu) kos­ta­de Battle Pass 950 V-bucks och 1 000 V-bucks kos­tar cir­ka 90 kro­nor, så det är upp till dig om de där snyg­ga fall­skär­mar­na el­ler and­ra ac­ces­so­a­rer är vär­da peng­ar­na. Om du väl­jer att in­te kö­pa nå­got kom­mer du in­te att straf­fas när det gäl­ler ga­me­play.

Hur går du upp i ni­vå för att sam­la fö­re­mål från ditt Battle Pass? Det krä­ver att du kla­rar någ­ra utmaningar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.