BATTLE ROYALEKARTAN

Osä­ker på vart du ska åka? Ha kartan up­pe när du spe­lar!

Fortnite - Oberoande and inofficiell guide - - Mästra Battle Royale-kartan -

Här är den – Battle Royale-kartan! det finns 20 oli­ka namn­giv­na plat­ser på kartan (som stän­digt upp­da­te­ras), som alla har si­na eg­na för- och nack­de­lar som land­nings­plat­ser. Var­je plats kom­mer att be­skri­vas mer de­tal­je­rat läng­re fram, så att det blir enkla­re för dig att be­stäm­ma vart du ska lan­da!

Som du kan se på skärm­dum­pen mar­ke­ras bus­sens rutt med en stor lin­je av pi­lar i bör­jan av var­je match. I ex­emp­let som vi­sas bör­jar bus­sens rutt i när­he­ten av Snob­by Sho­res, där många spe­la­re hop­par av di­rekt för att kom­ma till all ac­tion så fort som möj­ligt.

De som är mer tål­mo­di­ga bru­kar vän­ta och be­ge sig till Fa­tal Fi­elds el­ler Mo­i­sty Mi­re, där fär­re spe­la­re lan­dar. De som fö­re­drar än­nu lug­na­re mat­cher kan gli­da bort till än­nu av­lägs­na­re plat­ser, som Wailing Woods el­ler Flush Facto­ry. De mås­te ba­ra hål­la ett ex­tra öga på var de be­fin­ner sig i för­hål­lan­de till cir­keln ef­ter att mat­chen star­tat. ( Se­ka­pi­tel5för­mer in­for­ma­ti­o­nom­cir­keln).

Du kan ha des­sa si­dor up­pe me­dan du spe­lar Battle Royale, för att hitta fram ge­nom värl­den.

En li­ten var­ning: Det läggs till plat­ser på kartan he­la ti­den. Trots att all in­for­ma­tion och plat­ser på kartan var kor­rek­ta när boken tryck­tes kan det ha för­änd­rats.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.