ANAR­CHY ACRES

Fortnite - Oberoande and inofficiell guide - - Mästra Battle Royale-kartan -

Var lig­ger det?

På kar­tans nor­ra si­da, allt­så högst upp i mit­ten för dem som ald­rig var med i scou­ter­na.

Vad finns där?

Fält och la­du­går­dar. Den­na plats lik­nar Fa­tal Fi­elds väl­digt myc­ket, som lig­ger på kar­tans söd­ra del. När du lan­dar här förs­ta gång­en kom­mer du kans­ke tro att du va­rit här ti­di­ga­re, fast det in­te är så.

Det här är en plats där det tar ett tag att hitta loot. Det finns fle­ra kis­tor sprid­da över far­men, men du får säl­lan syn på dem på en gång. Ut­fors­ka ta­ken på la­dor­na, bakom hö­ba­lar­na och i de bak­re sov­rum­men i hu­sen om du vill hitta de bra sa­ker­na. Det finns en va­ru­au­to­mat i en av la­dor­na ock­så.

Det­ta är en risk­fylld plats. Du kom­mer att be­hö­va springa över öpp­na fält mel­lan la­dor­na, nå­got som gör dig ut­satt för sni­pers. Det­ta är dess­utom en ovän­tat po­pu­lär land­nings­plats, med tan­ke på att den lig­ger vid kar­tans kant och långt från näs­ta plats.

Är det ett bra stäl­le?

Den är in­te ide­a­liskt. Det kan va­ra svårt att hitta bra sa­ker ibland, land­ska­pet är öp­pet och det finns många spe­la­re som vän­tar på att av­fy­ra död­li­ga skott om du in­te hit­tar ett eget vapen snabbt. Du re­kom­men­de­ras att lan­da nå­gon an­nan­stans.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.