FLUSH FACTO­RY

Fortnite - Oberoande and inofficiell guide - - Mästra Battle Royale-kartan -

Var lig­ger det?

Flush Facto­ry lig­ger i vid bot­ten av kartan, näs­tan mitt ute i ing­en­stans.

Vad finns där?

I sam­ma ögon­blick som du öpp­nar fall­skär­men och bör­jar gli­da ned mot Flush Facto­ry kom­mer du för­stå hur det fick sitt namn. Det kan even­tu­ellt be­ro på den enor­ma to­a­let­ten som står pla­ce­rad mitt på går­den.

Ja, det­ta är en fa­brik där de gör to­a­let­ter. Om du vand­rar om­kring i fa­bri­ken kom­mer du se trans­port­band med ski­nan­de nya to­a­let­ter. Ef­ter det kom­mer du snart upp­täc­ka att det här stäl­let är allt an­nat än skit.

Fa­bri­ken är fak­tiskt nå­got av en guld­gru­va. Det finns mas­sor av kis­tor i fa­bri­ken och det finns fle­ra sto­ra last­bi­lar ut­an­för som ock­så kan in­ne­hål­la en kis­ta el­ler två. När du tömt last­bi­lar­na på alla vär­desa­ker kan du kros­sa dem och sam­la en hel hög med me­tall för att bygga dig ett här­dat fort se­na­re un­der spe­lets gång.

Är det ett bra stäl­le?

Det kan bli myc­ket ac­tion här om bus­sens rutt går i när­he­ten, men an­nars är det gans­ka tomt och du kan sam­la på dig alla god­sa­ker i lugn och ro. Håll dock ett öga på kartan och kloc­kan. Det kan va­ra lätt att fast­na i stor­men om du in­te bör­jar springa i tid.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.