LONELY LODGE

Fortnite - Oberoande and inofficiell guide - - Mästra Battle Royale-kartan -

Var lig­ger det?

På kar­tans väst­ra del, mel­lan Wailing Woods och Re­tail Row.

Vad finns där?

Land­mär­ket som verk­li­gen stic­ker ut här är sni­per­tor­net, som är en enorm trä­bygg­nad som är per­fekt för att spe­ja ef­ter mot­spe­la­re från. Det är så länge du lyc­kas ta dig till tor­net först allt­så, an­nars är ris­ken stor att du blir måltal­van istäl­let.

Ru­sa in­te upp för tor­net för snabbt. De till att ploc­ka upp vapen och am­mu­ni­tion på vägen dit. Det finns of­ta kis­tor un­ge­fär halv­vägs upp i tor­net. Du kan be­hö­va an­vän­da din hac­ka för att kom­ma till de­lar­na i tor­net med kis­tor, nå­got som kom­mer loc­ka till sig oöns­kad upp­märk­sam­het.

Det finns någ­ra små trä­hus och stu­gor ut­sprid­da över om­rå­det ock­så. De in­ne­hål­ler in­te ba­ra vapen och am­mu­ni­tion, ut­an de kan även lätt hac­kas sö­der för att sam­la re­sur­ser som trä, me­tall och sten.

Håll även ett öga på hus­vagns­om­rå­det som lig­ger på vägen mot Re­tail Row. Det finns mer vapen och am­mu­ni­tion att sam­la här, och hus­vag­nar­na och de öv­ri­ga for­do­nen kan skro­tas till me­tall.

Är det ett bra stäl­le?

Det är ett ut­märkt val för dem som vill und­vi­ka all ti­dig ac­tion, sam­la si­na re­sur­ser och smy­ga in i stri­der­na mot slu­tet. Det är en ovan­ligt frid­full land­nings­plats, men se upp fall nå­gon hin­ner smy­ga upp i tor­net före dig.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.