MO­I­STY MI­RE

Fortnite - Oberoande and inofficiell guide - - Mästra Battle Royale-kartan -

Var lig­ger det?

Mo­i­sty Mi­re är det sto­ra, mörk­grö­na om­rå­det i kar­tans syd­öst­ra hörn. Und­rar du var­för det är mörk­grönt? Ef­tersom det är ett enormt, stin­kan­de träsk.

Vad finns där?

Här finns MAS­SOR av mid­je­högt vat­ten. Det är där­för du bör sik­ta på den sto­ra gråa fäng­el­se­bygg­na­den i kan­ten av Mo­i­sty Mi­re när du lan­dar. Det är ing­en då­lig idé, så var be­redd på att ett dus­sin­tal and­ra spe­la­re tän­ker sam­ma sak som du.

Var in­te rädd för att bli li­te blöt. Vid bot­ten av de sto­ra trä­den i träs­ket finns det of­ta vapen, am­mu­ni­tion och kis­tor. Vi ha­de tur och hit­ta­de till och med två kis­tor un­der sam­ma träd när vi ut­fors­ka­de om­rå­det. Var dock för­sik­tig när du hug­ger ned de sto­ra trä­den för trä. De är sto­ra och tar ett tag att hug­ga ned och om du lå­ter dem va­ra kan de ge dig skydd om and­ra träsk­plas­ka­re bör­jar skju­ta mot dig.

När du hit­tat till­räck­ligt med re­sur­ser kan du för­sö­ka ta dig an spe­la­re som lu­rar in­ne i fäng­el­set. Var dock för­sik­tig, för det finns mas­sor av göm­stäl­len och ett sni­per­torn. Det gör dig till en en­kel mål­tav­la om du vand­rar om­kring kax­igt som om du äger stäl­let.

Är det ett bra stäl­le?

Det här är en fa­vo­rit­plats för många. Du kom­mer san­no­likt in­te va­ra en­sam i Mo­i­sty Mi­re, men det finns till­räck­ligt med ut­rym­met och re­sur­ser för någ­ra spe­la­re att över­le­va och gå vi­da­re i mat­chen. Det är ing­et då­ligt val om du spe­lar till­sam­mans med ett lag hel­ler.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.