PLEA­SANT PARK

Fortnite - Oberoande and inofficiell guide - - Mästra Battle Royale-kartan -

Var lig­ger det?

På kar­tans nord­väst­ra del, mel­lan Haunted Hills och Loot Lake.

Vad finns där?

Det­ta är den typ av bo­stads­om­rå­de du flyt­tar till när du gift dig och vill star­ta fa­milj. Det är dock ingen­ting vi re­kom­men­de­rar, då bo­stads­om­rå­det ter­ro­ri­se­ras av va­pen­stri­der dag­li­gen.

Det finns mas­sor av hus att ta skydd i och den bästa tak­ti­ken är att lan­da på ett tak och hac­ka din väg in ge­nom kak­let för att kom­ma till en av de många kis­tor­na som lig­ger göm­da på vin­den. Var för­sik­tig om du för­sö­ker kom­ma åt kis­tor­na från vå­ning­en un­der, för det är väl­digt lätt att ha sön­der gol­vet kis­tan står på och ha sön­der kis­tan sam­ti­digt.

Det finns en fot­bolls­plan vid bred­vid Plea­sant Park och om du hin­ner hit först får du of­ta chan­sen att spar­ka upp en kis­ta som lig­ger i mit­ten av pla­nen. Per­fekt!

Det­ta är en ut­märkt plats om du spe­lar till­sam­mans med ett lag, då du och di­na lag­kam­ra­ter kan väl­ja ett varsitt hus in­nan ni be­ger er vi­da­re.

Är det ett bra stäl­le?

Ja, men det kom­mer med störs­ta san­no­lik­het va­ra många spe­la­re här. Det finns många plat­ser att göm­ma sig på om du vill und­vi­ka de ti­di­ga stri­der­na, men om du är ty­pen av spe­la­re som gil­lar att lig­ga lågt fram till topp tio finns det bätt­re land­nings­plat­ser.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.