RE­TAIL ROW

Fortnite - Oberoande and inofficiell guide - - Mästra Battle Royale-kartan -

Var lig­ger det?

Det lig­ger li­te ös­terut från mit­ten av kartan, mel­lan Dusty Divot och Lonely Lodge.

Vad finns där?

Bu­ti­ker. Det­ta är Fort­ni­tes ver­sion av Mall of Scan­di­na­via. Om du be­ger dig hit för att le­ta ef­ter ett par nya snea­kers finns dock ris­ken att du får ett skott i ryg­gen istäl­let.

Den go­da ny­he­ten är att det finns gott om bu­ti­ker att ut­fors­ka och mas­sor av sa­ker att ploc­ka upp i dem. De fles­ta bra sa­ker­na ten­de­rar att lig­ga på över­vå­ning­ar­na, så det är en bra idé att för­sö­ka lan­da på ta­ket och hac­ka dig ge­nom det så snabbt som möj­ligt, spe­ci­ellt om du har fler shop­pingg­la­da spe­la­re run­tom dig. Här kan väl­pla­ce­ra­de fällor va­ra bra.

Alla trä­hyl­lor och de väl­fyll­da lag­ren är dess­utom ut­märk­ta för att sam­la re­sur­ser. Du kom­mer de­fi­ni­tivt in­te läm­na bu­ti­ker­na tom­hänt.

Det finns gott om me­tall­bi­lar som vän­tar på att hac­kas upp ute på par­ke­ring­en ock­så.

Är det ett bra stäl­le?

Ab­so­lut, här finns det gott om vapen, am­mu­ni­tion och re­sur­ser. Håll ut­kik ef­ter va­ru­au­to­ma­ter ock­så.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.