TIL­TED TO­WERS

Fortnite - Oberoande and inofficiell guide - - Mästra Battle Royale-kartan -

Var lig­ger det?

Näs­tan i mit­ten av kartan, pre­cis un­der Loot Lake. Här får du i alla fall en här­lig ut­sikt, även om du skul­le rå­ka bli pepp­rad i små­bi­tar.

Vad finns där?

Fle­ra enor­ma höga torn med mas­sor av rum att ut­fors­ka. Ge­ne­rellt får du bätt­re fö­re­mål och stör­re chans att hitta den bästa ut­rust­ning­en ju hög­re upp du är. Det är prak­tiskt, ef­tersom du verk­li­gen in­te vill lan­da på mar­ken här.

Til­ted To­wers är oer­hört po­pu­lärt och är för­mod­li­gen plat­sen där flest spe­la­re lan­dar på he­la kartan. Du kom­mer de­fi­ni­tivt in­te få sam­la fö­re­mål i lugn och ro här, som du kan gö­ra om du lan­dar läng­re ut mot kan­ter­na av kartan. Det be­ty­der att du mås­te hitta ett vapen snab­ba­re än du kan ro­pa: ”Jag ger mig!”.

Le­ta ef­ter ben­sin­sta­tio­nen, som har en dold tun­nel. Den­na kan in­ne­hål­la två kis­tor, men håll koll på vad som hän­der bakom dig me­dan du är där in­ne!

Är det ett bra stäl­le?

Det är de­fi­ni­tivt in­te en bra plats för spe­la­re som tyc­ker om att göm­ma sig, vän­ta ut de ti­di­ga stri­der­na och ta sig till topp tio ut­an att be­hö­va skju­ta ett en­da skott. Om du där­e­mot är duk­tig på in­ten­si­va när­stri­der är det­ta stäl­let du bör sik­ta på.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.